Dyrektywa dla brd W 2008 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dyrektywa wymaga dla transeuropejskiej sieci ustanowienia i wdrożenia procedur przeprowadzania ocen wpływu na brd, audytów brd, zarządzania i kontroli brd. W stosunku do krajowych sieci drogowych jej postanowienia mogą służyć jako zestaw dobrych praktyk w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 roku w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 2008/96/WE  (Dz.U. UE L.319/59) wdraża zapisy białej księgi z 12 września 2001 r. „Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzję” oraz „Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze – Zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do roku 2010: wspólna odpowiedzialność” (komunikat z 2 czerwca 2003 r.). Przesłanką dyrektywy jest uznanie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jako dziedziny oferującej wiele możliwości w skutecznym przeciwdziałaniu zdarzeniom drogowym.

Dyrektywa wprowadza „ocenę wpływu”, która oznacza strategiczną analizę porównawczą wpływu nowej drogi lub istotnej modyfikacji istniejącej sieci na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzana jest na wstępnym etapie planowania. Kryteria procedury oceny zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego oznacza z kolei niezależną, szczegółową, systematyczną i techniczną kontrolę cech konstrukcyjnych projektu. Stanowi on integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego i wykonywany jest na etapie projektu wstępnego, projektu szczegółowego, po zrealizowaniu zadania i na początku użytkowania drogi. Kryteria audytu brd zostały opisane w załączniku II.

Dyrektywa wprowadza również pojęcie „klasyfikacji odcinków o dużej koncentracji wypadków”. Pod ty rozumiana jest metoda identyfikacji, analizy i klasyfikacji odcinków sieci drogowej, które użytkowane są od ponad trzech lat i doszło na nich do znacznej liczby wypadków. Natomiast w pojęciu „klasyfikacji ze względu na bezpieczeństwo sieci” mieści się metoda identyfikacji, analizy  i klasyfikacji odcinków istniejącej sieci pod względem zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów wypadków. Kryteria tych procedur określa załącznik III.

Ponadto dyrektywa wprowadza „kontrolę bezpieczeństwa”, która oznacza zwykłą, okresową weryfikację cech i usterek wymagających prac konserwatorskich ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niektóre z państw członkowskich Unii Europejskiej posiadają już dobrze funkcjonujące systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dyrektywa w tym przypadku nie wymusza w nich żadnych zmian, pod warunkiem, że są zgodne z celami w niej zapisanymi. Państwom nie posiadającym takich systemów dyrektywa wskazuje kierunki działań i elementy, jakie należy brać pod uwagę tworząc wytyczne (procedury) brd. Wyznacza też termin ich wprowadzenia na 19 grudnia 2011 roku.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie również do przyjęcia programów szkoleń dla audytorów brd (również do 19 grudnia 2011 roku, jeśli dane państwo wcześniej takiego programu nie ustanowiło). Audytorzy muszą legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych, a ponadto uczestniczyć w okresowych kursach doszkalających.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (plik PDF - wielkość 30 MB)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.