Ekologiczne drogownictwoOchrona środowiska naturalnego jest jednym z głównych zadań nowoczesnego budownictwa drogowego. - W tej dziedzinie notuje się ostatnio znaczny postęp. Pojawiają się nowe technologie zmniejszające emisję gazów podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i budowy nawierzchni, jak również podczas użytkowania nawierzchni - podkreśla prof. Dariusz Sybilski z Politechniki Lubelskiej, kierownik Zakładu Technologii Nawierzchni IBDiM.

Publikowany 4 i 5 października artykuł prof. Dariusza Sybilskiego jest przeglądem nowych technologii produkcji oraz dodatków do mieszanek energooszczędnych, zmniejszających szkodliwe emisje. Wskazuje także zalety i korzyści ze stosowania nowych technologii zmniejszających zużycie energii i emisję gazów.

Jednak wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest jedynym czynnikiem decydującym o tym, w jakim stopniu drogownictwo jest ekologiczne. Proces rozwojowy dróg przyjaznych środowisku determinowany jest już na etapie planowania przestrzennego. W Polsce branża i opinie drogowców są z pewnością niedostatecznie uwzględniane przy podejmowaniu decyzji planistycznych.

- Udział doświadczonych drogowców w czasie planowania zagospodarowania przestrzennego województw i gmin jest niezbędny, zwłaszcza w zakresie opracowania wewnętrznie spójnych etapów planowania. Przy tym na poszczególnych poziomach planowania powinna być w różnym stopniu uwzględniana ochrona środowiska i walorów krajobrazowych – zastrzega dr inż. Jerzy Kukiełka z Politechniki Lubelskiej. Czy nowy projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 zmieni nie tylko filozofię planowania, ale też przyzna drogowcom większą wagę w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego? Próby odpowiedzi na to pytanie podjął się dr inż. Jerzy Kukiełka w materiale publikowanym w portalu 6, 7 i 10 października.

Agnieszka Serbeńska

- Projektowanie dróg kojarzone jest nieodmiennie z szeregiem problemów o charakterze funkcjonalnym, technicznym, prawnym i ekologicznym. Zagadnienia estetyczne pojawiają się na ogół na marginesie przemyśleń związanych z budową przestrzeni drogi, lecz  najczęściej nie pojawiają się w ogóle – to z kolei ważna opinia sformułowana przez Annę Polak, której artykuł „Walory widokowe dróg” publikujemy 17, 18 i 19 października. Autorka porusza problemy estetyki przestrzeni, zagospodarowania przestrzennego oraz metod, jakie nauka proponuje w podejściu do podnoszenia walorów dróg i ich otoczenia. Staranność, z jaką podchodzi się do zachowania piękna przyrodniczego, to również istotny aspekt ekologii, ponieważ skłania użytkowników dróg do przestrzegania zachowań chroniących naturę.

Polecane publikacje i przytaczane opinie ich autorów to swego rodzaju trójgłos, pokazujący różne spojrzenia na zagadnienia drogowe, które w praktyce muszą być spójne i traktowane wagowo na jednakowym poziomie. Zdania te są też odzwierciedleniem wniosków, jakie wypłynęły z debaty podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” (Zamość, 7-9 września 2011 r.), zorganizowanej przez lubelskie oddziały: SITK, GDDKiA, RDOŚ, TUP oraz Politechnikę Lubelską – Katedrę Dróg i Mostów.

Agnieszka Serbeńska
redaktor naczelna edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.