Spis treści

edroga043Na europejską sieć drogową składa się wiele elementów - od sieci transeuropejskiej (TEN), poprzez drogi krajowe (m.in. autostrady i drogi ekspresowe), drogi regionalne, aż po drogi lokalne. Z najnowszych statystyk wynika, że łączna długość europejskiej sieci dróg wynosi ponad 5 mln km, z czego ponad 66 tysięcy km to autostrady.

 

Jakość sieci drogowej ma wpływ na życie codzienne prawie wszystkich ludzi. Oczekiwania dotyczące mobilności już są bardzo duże, a w przyszłości będą jeszcze wzrastać. Obecnie ponad 80% lądowego zmotoryzowanego transportu pasażerskiego korzysta z dróg. Z bardzo małymi wyjątkami, każdy transport pasażerski lub towarowy musi korzystać z infrastruktury drogowej, choćby w drodze do stacji kolejowych, terminali i portów.

Infrastruktura transportowa jest istotnym czynnikiem konkurencyjności gospodarek i regionów. Czas, niezawodność i koszty transportu mają wpływ na jej wydajność. Terminowe dostawy i swobodny przepływ ruchu, bez zbędnych utrudnień, mają zasadnicze znaczenie.

Powodem zatorów komunikacyjnych mogą być m.in. zaniedbania w utrzymaniu sieci drogowej w odpowiednim stanie. To generuje konieczność pilnych, nieplanowanych działań, które mogą stwarzać poważne przeszkody, takie jak np. zamykanie mostów dla ruchu pojazdów ciężarowych na wiele miesięcy lub lat.

W swoim corocznym raporcie Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) klasyfikuje kraje oceniając atrakcyjność ich gospodarek dla inwestorów. Ostatnie sprawozdania pokazują, że jakość infrastruktury w poszczególnych krajach nie jest jednakowa. Niektóre władze krajowe, regionalne lub lokalne znacznie się poprawiły, podczas gdy inne doświadczają poważnych problemów.

Drogi przyczyniają się do integracji rynku i rozwoju Unii Europejskiej, a jej rozszerzenie w ostatnich dziesięcioleciach opierało się na mobilności. Unia Europejska, państwa członkowskie, regiony i gminy zainwestowały w infrastrukturę transportową w celu poprawy dostępu, niezawodności i bezpieczeństwa oraz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na ludzi i środowisko. Unijna sieć drogowa stanowi jeden z największych atutów Europy. Bez logistyki, transportu i infrastruktury Europa nie odniosłaby tak wielkich korzyści z tego, że jest jednym, wyjątkowym obszarem działalności gospodarczej.

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia wydatki na nowe lub istniejące drogi są inwestycją w kapitał naszego społeczeństwa. Inwestowanie w szkoły jest konieczne, aby kształcić ludzi; podobnie, inwestowanie w infrastrukturę transportową jest konieczne, aby umożliwić produkcję i handel towarami i usługami, a także zapewnić obywatelom mobilność.

Chroniczne niedofinansowanie i brak konserwacji mogą bardzo szybko zagrozić temu ogromnemu atutowi, który został zbudowany przy dużym nakładzie środków finansowych i wysiłku w ostatnich dziesięcioleciach. Drogi, tak jak budynki, muszą być właściwie utrzymywane. Ich trwałość może być skutecznie przedłużana, jeżeli w odpowiedni sposób i we właściwym czasie zostaną podjęte działania naprawcze. Nie można dopuścić do sytuacji, w której sieć drogowa zostanie uszkodzona w stopniu przekraczającym normalne wymagania w zakresie konserwacji i jako taka pociągnie za sobą bardzo kosztowne działania naprawcze, a być może nawet trwałą i nieodwracalną częściową utratę!

Według szacunków, wartość odbudowy (odtworzeniowa) europejskiej sieci dróg wynosi ponad 8 bln euro!

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.