Polska wciąż jest w czołówce krajów UE, w których w wypadkach drogowych ginie najwięcej ludzi –  tak wynika z najnowszych danych. Jednocześnie od kilku lat bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie poprawia się. Podobnie jest w całej Europie w minionym roku liczba osób, które zginęły na naszych drogach spadła prawie o 10 proc. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej do końca tej dekady liczba tragedii drogowych ma zmniejszyć się o połowę.

Rok 2013 jest drugim rokiem z rzędu, w którym odnotowano znaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach. Według wstępnych danych liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszyła się o 8 proc. w porównaniu z rokiem 2012, po tym jak spadła o 9 proc. w latach 2011-2012. Oznacza to, że UE jest obecnie na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w latach 2010-2020. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach stanowi jeden z największych sukcesów Europy. Spadek o 17 proc. od 2010 r. oznacza ocalenie około 9 tys. istnień ludzkich.

- Bezpieczeństwo transportu jest cechą wyróżniającą Europy. Dlatego ważne jest, by dobry wynik z 2012 r. nie był tylko jednorazowym sukcesem. Z dumą patrzę na to, jak UE wkracza z powrotem na dobrą drogę do osiągnięcia celu bezpieczeństwa na drodze do roku 2020. Nadal jednak 70 osób dziennie ginie na europejskich drogach, zatem nie możemy lekceważyć zagrożenia. Musimy również kontynuować nasze starania na wszystkich szczeblach w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach Europy – stwierdził Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. mobilności i transportu stwierdził.

Statystyki dla poszczególnych krajów (zob. tabela) pokazują, że między poszczególnymi państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W przeliczeniu na milion mieszkańców w UE odnotowano średnio 52 ofiary śmiertelne wypadków drogowych. Kraje o najniższej liczbie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to: Wielka Brytania, Szwecja, Niderlandy i Dania, gdzie odnotowuje się około 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Swoją pozycję na liście poprawiły zwłaszcza Hiszpania, Niemcy i Słowacja, przesuwając się w kierunku stałej czołówki.

Zaledwie kilka lat temu, w 2011 r., postęp w spadku ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadł do zaledwie 2 proc.. Jednakże spadek o 9 proc. w 2012 r. i o 8 proc. w 2013 r. oznacza, że państwa członkowskie wracają na drogę do osiągnięcia celu strategicznego.

Państwa członkowskie, które poczyniły pewne postępy, ale w których liczba ofiar śmiertelnych na drogach nadal jest znacznie wyższa niż średnia UE (Polska, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Litwa i Grecja) zachęca się do podwojenia wysiłków. Warto zwrócić uwagę na Łotwę, gdzie sytuacja bezpieczeństwa na drogach niestety wcale się nie poprawiła w ciągu ostatniego roku. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła również na Malcie i w Luksemburgu, chociaż całkowite liczby w tych krajach są tak małe, że duże wahania z jednego roku na drugi nie są statystycznie istotne.

Inną niepokojącą cechą statystyk jest sytuacja najbardziej narażonych użytkowników dróg; liczba zabitych pieszych spada w mniejszym stopniu niż oczekiwano, a liczba zabitych rowerzystów od niedawna nawet rośnie. Wynika to częściowo z faktu, że coraz więcej osób porusza się po drogach rowerem. Zachęcanie społeczeństwa do częstszego korzystania z roweru niż z samochodu jest wyzwaniem dla państw członkowskich. Muszą one jednak zapewnić, że to przejście z samochodu na rower będzie bezpieczne.

***

W europejskim programie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 wyznaczono cel zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Zawiera on ambitne propozycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.

Ostatnie główne inicjatywy obejmują np. nowe europejskie prawo jazdy oraz wejście w życie dyrektywy w sprawie egzekwowania transgranicznego w zakresie ścigania wykroczeń drogowych ponad granicami państw*. Parlament Europejski przyjął wniosek w sprawie poprawy kontroli technicznej samochodów. Podjęto ponadto działania w kierunku opracowania strategii zmniejszenia liczby osób poważnie rannych w ruchu drogowym.

W związku z ubiegłorocznym przełomem, jakim było opracowanie nowej wspólnej definicji poważnych obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych, państwa członkowskie UE zaczęły gromadzić pierwsze dane dotyczące nowej definicji. Dane zebrane w 2014 r. powinny zostać udostępnione na początku 2015 r. Następnie będzie można rozpocząć prace nad celem zmniejszenia liczby osób poważnie rannych w ruchu drogowym. Oczekuje się, że strategiczny cel ograniczenia poważnych obrażeń odniesionych w ruchu drogowym zostanie przyjęty od 2015 r.

Źródło: Komisja Europejska

 

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, Dz.U. L 288/1 z 5.11.2011, s. 1, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:PL:PDF 

 

Tabela. Dane statystyczne dla poszczególnych państw członkowskich dotyczące liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2013 r.*

 

Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców (współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych)

Zmiana całkowitej liczby ofiar śmiertelnych

2001

2010

2012

2013

2010-2013

2011-2012

2012-2013

Belgia

145

77

70

65

-15%

-11%

-7%

Bułgaria

124

105

82

82

-22%

-8%

0%

Republika Czeska

130

77

71

63

-19%

-4%

-12%

Dania

81

46

30

32

-30%

-24%

8%

Niemcy

85

45

44

41

-9%

-10%

-7%

Estonia

146

59

65

61

3%

-14%

-7%

Irlandia

107

47

35

42

-11%

-13%

19%

Grecja

172

112

92

81

-28%

-10%

-12%

Hiszpania

136

53

41

37

-30%

-8%

-10%

Francja

134

62

56

50

-19%

-8%

-11%

Chorwacja

146

99

91

86

-14%

-7%

-6%

Włochy

125

70

62

58

-17%

-5%

-6%

Cypr

140

73

61

53

-28%

-28%

-14%

Łotwa

236

103

85

86

-17%

-1%

1%

Litwa

202

95

99

85

-11%

2%

-15%

Luksemburg

159

64

66

87

36%

3%

32%

Węgry

121

74

61

59

-20%

-5%

-2%

Malta

41

36

27

54

50%

-48%

100%

Niderlandy

62

32

34

-

6%

3%

-

Austria

119

66

63

54

-19%

2%

-15%

Polska

145

102

93

87

-15%

-15%

-6%

Portugalia

163

80

68

62

-23%

-19%

-9%

Rumunia

109

117

101

92

-21%

1%

-9%

Słowenia

140

67

63

61

-10%

-8%

-4%

Słowacja

114

69

55

42

-39%

-9%

-24%

Finlandia

84

51

47

48

-5%

-13%

3%

Szwecja

66

28

30

28

-1%

-11%

-7%

Zjednoczone Królestwo

61

30

29

29

-4%

-8%

-1%

UE

113

62

56

52

-17%

-9%

-8%

*Dane liczbowe za 2013 r. oparte są na danych tymczasowych, zatem możliwe są niewielkie zmiany w ostatecznych danych dotyczących poszczególnych krajów.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.