Firmy budowlane zyskały gwarancje zapłatyPrzedsiębiorcy z branży budowlanej będą lepiej chronieni. Jutro wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca gwarancję zapłaty za roboty budowlane. - Przepisy te zwiększają bezpieczeństwo procesu budowlanego - mówi Zbigniew Wrona, wiceminister sprawiedliwości.

Wykonawcy robót budowlanych będą mogli wystąpić do inwestorów o udzielenie ochrony na każdym etapie prac, a nie tylko przy podpisywaniu umowy. Na udzielenie gwarancji inwestor będzie miał 45 dni od wystąpienia z takim żądaniem przez wykonawcę lub podwykonawcę.

- Inwestor nie będzie mógł przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy przedstawienia gwarancji zapłaty będzie bezskuteczne - mówi Marcin Walczak, ekspert parlamentarny ds. społeczno-gospodarczych Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich.

 

Jeżeli wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, to wówczas będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy inwestora. Będzie to oznaczało, że niewykonanie robót budowlanych nastąpiło z przyczyn leżących po stronie inwestora. Wykonawcy prac będzie więc przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Kto jeszcze będzie mógł wystąpić o udzielenie dodatkowej ochrony, oprócz wykonawcy prac? Którzy uczestnicy procesu budowlanego nie otrzymają jednak dodatkowej ochrony? Gwarancji w jakiej wysokości będzie musiał udzielić inwestor? W jakiej formie będzie udzielana gwarancja?

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna, Arkadiusz Jaraszek
15.04.2010 (73) - str. B7

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.