edroga564Miasto Gdańsk już od połowy października przygotowane jest do tego, by gdy nadejdzie zima, móc podejmować działania łagodzące jej skutki na drogach publicznych i wewnętrznych będących w trwałym zarządzie GZDiZ. Do dyspozycji jest ponad 130 różnego typu pojazdów do odśnieżania, posypywania jezdni solą bądź kruszywem i wywożenia śniegu.

 

Za utrzymanie zimowe w sezonie 2019/2020 odpowiadają firmy wykonawcze, które wyłonione zostały w postępowaniach przetargowych. Ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie przejezdności dróg w okresie zimowym, tj. od 15 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Oprócz półtora tysiąca dróg o łącznej długości prawie 1000 km śnieg i lód usuwane będą z głównych ścieżek rowerowych (ponad 50 kilometrów), a także przystanków tramwajowych i autobusowych, części chodników (320 km), wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, parkingów ogólnodostępnych, płatnych oraz zastrzeżonych miejsc postojowych, kopert parkingowych, schodów terenowych oraz kładek i tuneli dla pieszych.

Nie wszystko w utrzymaniu GZDiZ
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiedzialność za zimowe utrzymanie pozostałych chodników, ciągów pieszych, schodów przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na ich właścicielu lub zarządcy. Z kolei torowiska i zwrotnice tramwajowe znajdują się w utrzymaniu zimowym spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Podstawowy Układ Komunikacyjny (PUK) – 584 km
Priorytetem w harmonogramie łagodzenia skutków zimy jest podejmowanie działań na drogach znajdujących się w tzw. Podstawowym Układzie Komunikacyjnym (PUK). To drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, oraz ulice którymi prowadzona jest komunikacja autobusowa (28 tras). Na tych drogach jeśli występuje taka konieczność czynności będą prowadzone przez całą dobę. Z jezdni za pomocą pługów usuwana będzie pokrywa śnieżna, nawierzchnia posypywana będzie również środkami chemicznymi (sól drogowa) bądź kruszywem (piasek). W tym celu wykonawcy przygotowali specjalny sprzęt:
- 40 pługoposypywarek, w tym 8 pojazdów wyposażonych w zraszacze solanką,
- 16 pługoposypywarek wyposażonych w pługi,
- 3 ładowarki hydrauliczne,
- 2 samochody interwencyjne (każdy z dwuosobową załogą) do usuwania punktowej śliskości,
- 2 wytwornice solanki o wydajności umożliwiające zmagazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 000 litrów.

Uzupełniający Układ Komunikacyjny – 357 km
Odśnieżanie, odladzanie i posypywanie nawierzchni prowadzone będzie również na drogach, które znajdują się w uzupełniającym układzie komunikacyjnym, czyli na drogach o znaczeniu lokalnym: gminnych oraz wewnętrznych. Na potrzeby usuwania pokrywy śnieżnej i uszorstnienia nawierzchni jezdni w dyspozycji znajdują się:
- 24 pługoposypywarki,
- 25 ciągników rolniczych (w tym za napędem na 4 koła),
- 9 ładowarek hydraulicznych,
- 1 pług wirnikowy,
- 6 pługów klinowych,
- 5 mini-ładowarek do udrażniania stref postoju pojazdów.

Warunki zimowe o skrajnym przebiegu
W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych tj. długotrwałych, intensywnych opadów śniegu połączonych z zamiecią śnieżną zabezpieczono również pojazd z pługiem wirnikowym. Na ewentualność taką przygotowane zostały również projekty tymczasowej organizacji ruchu, które zakładają wprowadzenie na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.

GZDiZ korzysta z ośmiu stacji pogodowych działających w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR oraz czterech stacji pogodowych rozmieszczonych w newralgicznych komunikacyjnie miejscach na terenie miasta. Czerpie z nich takie informacje jak: temperatura i wilgotność powietrza, temperatura i stan nawierzchni, temperatura rosy i siła wiatru. Pracownicy obsługujący system TRISTAR posiadają dostęp do ponad 50 kamer umieszczonych w najważniejszych lokalizacjach drogowych. W przypadkach wymagających interwencji natychmiast przekazują odpowiednie informacje służbom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg. Mogą również za pomocą tablic zmiennej treści informować użytkowników dróg o ewentualnych zagrożeniach.

Koszt utrzymania zimowego
Na utrzymanie zimowe w sezonie 2019/2020 w budżecie GZDiZ zabezpieczono środki w kwocie 18 milionów zł. Na IV kwartał 2019 roku 2,8 miliona zł, natomiast na działania w I i II kwartale 2020 roku przewidziano 15,2 miliona zł.

GZDiZ na zimowe utrzymanie ma podpisaną umowę z wykonawcami wyłonionymi w przetargach. To wykonawcy w ramach umowy mają obowiązek zapewnić sprzęt i wszelkie środki jak chlorek sodu czy kruszywo do uszorstniania dróg. Jest to umowa rezultatu, w której najważniejszy jest efekt wykonanej pracy. Opłacany jest uzyskany efekt, czyli przejezdność dróg, a nie liczba pojazdów w terenie, ilość przejechanych kilometrów czy wysypanej soli. Pojazdy wyposażone są w GPSy. Na podstawie danych wiadomo, ile kilometrów dany pojazd wyjeździł, którymi trasami i czy pług był uruchomiony.

Nie bez znaczenia przygotowanie pojazdów
Mimo starań może pojawić się lokalna śliskość, na którą kierowcy powinni być przygotowani. Stan techniczny pojazdu, zimowe opony i umiejętności kierujących nie są tu bez znaczenia. Dlatego zwracamy się z prośbą o zadbanie o stan techniczny pojazdu, jak i dostosowanie prędkości do umiejętności i sytuacji na drodze.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.