Spis treści

Gdański boom drogowy cz. IIWłaśnie dobiega końca budowa Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Po zakończeniu realizacji zostanie ona włączona w sieć dróg krajowych, jako przyszły przebieg drogi krajowej nr 91. Celem inwestycji jest poprawa dostępności drogowej i zwiększenie konkurencyjności Portu Morskiego w Gdańsku oraz ograniczenie ciężkiego ruchu samochodowego w śródmieściu Gdańska.

Trasa Sucharskiego

Trasa Sucharskiego

Nowa trasa jest powiązana z Trasą Słowackiego. Budowana Trasy Sucharskiego, poprzez wybudowaną przez GDDKiA Obwodnicę Południową Gdańska, utworzy połączenie miasta z układem dróg krajowych. Poprowadzi ona ruch drogowy z południa (przez Żuławy Gdańskie) na północ (przez Wyspę Stogi) w obszarze miasta i stanie się elementem głównych powiązań komunikacyjnych Gdańska. Stworzy możliwość sprawnego połączenia terenów portowo-przemysłowych z zewnętrznym układem drogowym Trójmiasta.

Budowa Trasy Sucharskiego składała się z trzech zadań:

  • Zadanie I - Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska (realizacja czerwiec 2011 r. – grudzień 2012 r.) - długość odcinka: 2,944 km; wykonawca: Budimex; koszt: 168,6 mln zł;
  • Zadanie II - Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu (realizacja czerwiec 2011 r. – listopad 2012 r.) - długość odcinka: 2,692 km; wykonawca: Skanska; koszt: 184 mln zł;
  • Zadanie III - Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte (realizacja marzec 2011 r. – czerwiec 2011 r.) - długość odcinka: 2,650 km; wykonawca: Skanska; koszt: 9,4 mln zł.

Trasa Sucharskiego: zadanie I, odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska

Odcinek zadania I rozpoczyna się na przedłużeniu drogi od Węzła Olszynka i kończy się na istniejącym obiekcie mostowym im. Jana Pawła II.  W ramach tego zadania zrealizowano dwie nowe jezdnie po dwa pasy ruchu drogi klasy GP włączone nowym węzłem Błonia i przebudowanym Węzłem Elbląska (z zachowaniem istniejących obiektów). Prowadzenie trasy bezkolizyjnie wymusiło budowę obiektów inżynierskich w ciągu Trasy Sucharskiego na Węźle Błonia nad projektowanymi jezdniami ul. Michałki, nad kanałem melioracyjnym, drogą gruntową oraz kolektorami tłocznymi kanalizacji sanitarnej, łącznicą kolejową Grupy LOTOS, na łącznicy Węzła Elbląska nad istniejąca linią kolejową nr 226 Pruszcz Gdański - Port Północny oraz tunelem dla pieszych.
Wybudowano obiekt inżynierski w ciągu ulicy Tama Pędzichowska, umożliwiający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego drogi serwisowej nad Trasą Sucharskiego. Przewidziano też przejście podziemne w ciągu pieszo-rowerowym w rejonie Węzła Elbląska umożliwiające bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszych i rowerzystów pod Trasą Sucharskiego oraz linią kolejową nr 226.
Zadanie II (odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu) rozpoczyna się za istniejącym mostem wantowym im. Jana Pawła II, a kończy się za węzłem Ku Ujściu. Trasa Sucharskiego w rejonie przebiega równolegle do istniejącej ulicy ul. Sucharskiego, która docelowo będzie pełniła funkcję ulicy obsługującej tereny przyległe.

Trasa Sucharskiego: zadanie II, odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu

Trasa przechodzi nad istniejącym skrzyżowaniem ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza (skrzyżowanie z wyspą centralną przez które prowadzona jest linia tramwajowa) do istniejącego skrzyżowania czterowylotowego ul. Ku Ujściu i ul. Sucharskiego. Pomiędzy węzłami Wosia Budzysza a Ku-Ujściu zaprojektowano miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych z dodatkowymi pasami włączania i wyłączania (ze względu na planowane w przyszłości Centrum Logistyczne).
W ramach tego zadania zrealizowano dwie nowe jezdnie po dwa pasy ruchu (klasa GP) włączone w nowym Węźle Wosia Budzysza i w nowym Węźle Ku Ujściu. Dla prawidłowego funkcjonowania Trasy Sucharskiego i prawidłowej obsługi przyległych terenów wybudowano drogi dojazdowe i zbiorcze.
Bezkolizyjny przebieg trasy spowodował konieczność budowy obiektów inżynierskich w ciągu Trasy Sucharskiego nad istniejącą ul. Wosia Budzysza oraz trakcją tramwajową, nad łącznicami kolejowymi do Portu Północnego oraz Portu Gdańskiego, rondem węzła Ku Ujściu oraz drogami dojazdowymi w ciągu łącznicy nad istniejącą drogą dojazdową do terminalu kontenerowego oraz łącznicą kolejową do Portu Północnego.

Trasa Sucharskiego: zadanie III, Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte

- Realizacja trzeciego zadania miała miejsce w 2011 roku i trwała zaledwie trzy miesiące. W całym więc przedsięwzięciu ten etap był prawie niezauważalny - podkreśla Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Zadanie III (Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte) obejmowało przebudowę istniejącej ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku Ujściu do skrzyżowania z ul. Poinca (rejon Terminalu Promowego Westerplatte). Zadanie zrealizowano zachowując w planie sytuacyjnym przebieg jezdni ul. Sucharskiego w istniejącym układzie jedno jezdniowym.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.