Gdański Projekt Komunikacji MiejskiejW 107-kilometrowej gdańskiej sieci tramwajowej już w tej chwili 70 km (65%) stanowią trasy przebudowane i nowo wybudowane. Inwestycje realizowano wraz z przebudowami odcinków ulic i ich uzbrojenia podziemnego. Równocześnie modernizowano infrastrukturę tramwajową i unowocześniano tabor, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie tej komunikacji. Ponadto miasto stawia na integrację poszczególnych rodzajów transportu, budując węzły przesiadkowe. Na jednym z takich węzłów Gdańsk dysponuje już między innymi parkingiem dla rowerów typu bike & ride na 250 miejsc oraz dwoma parkingami dla samochodów park & ride na około 180 miejsc.

Gdańsk stawia na komunikację tramwajową jako alternatywę dla komunikacji indywidualnej samochodami osobowymi. Od dziesięciu lat realizuje projekty przebudowy i rozbudowy linii tramwajowych oraz budowy centrów przesiadkowych. W ten sposób miasto stara się zapobiec narastającemu zatłoczeniu ulic oraz zapewnić dogodne dojazdy do miejsc pracy, rozrywki i wypoczynku. Poprawa stanu transportu tramwajowego już w tej chwili przyczyniła się do podniesienia jego atrakcyjności i pełniejszego wykorzystania zarówno przez samych mieszkańców, jak też turystów.

- Władze Gdańska dostrzegły konieczność wdrożenia systemowego podejścia do budowy i rozbudowy układu komunikacji szynowej – podkreśla Janusz Łagowski, dyrektor Biura Realizacji Projektu „Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III” w spółce Gdańskie Inwestycje Komunalne. Właśnie w tym roku mija dziesięć lat od uruchomienia pierwszego etapu „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”. Jego celem była poprawa standardu i jakości usług transportu publicznego. Oznaczało to przebudowę infrastruktury transportowej oraz wprowadzenie nowoczesnego i komfortowego taboru. Za tym również szło tworzenie sytemu przesiadkowego i doskonalenie zarządzania transportem publicznym, w tym kontraktowania przewozów i urynkowienia tych usług. Koszt wykonania pierwszego etapu, przypadającego na lata 2002-2003, sięgnął 58,3 mln zł. Środki na inwestycję pozyskano z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wówczas łącznie przebudowano 13,8 km pojedynczych torów, w tym również wyremontowano odcinki ulic. Ponadto zmodernizowano 7 tramwajów i kupiono 33 niskopodłogowe autobusy.

W latach 2004-2008 wykonano drugi etap „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”. Realizacja tego zdania kosztowała 241 mln zł, z czego 80 mln zł pochodziło z funduszy europejskich pozyskanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. - Ten etap w stosunku do poprzedniego był znacznie większy i objął 22 kontrakty. Wtedy wybudowano ponad 3 km nowej linii tramwajowej (toru podwójnego ), na której powstał ponadto jeden z pierwszych węzłów  integrujących komunikację tramwajową i autobusową. Przebudowano także 20 km istniejących torów oraz kupiono 3 tramwaje i 28 autobusów – mówi Janusz Łagowski.

W maju tego roku, przed EURO 2012, zakończono  trzeci etap  „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”. W ramach tego etapu jeden z węzłów integracyjnych powstał na ulicy Klinicznej, w sąsiedztwie stadionu PGE Arena. Dzięki niemu w trakcie rozgrywek EURO 2012 udało się sprawnie dowieźć i wywieźć kibiców.

– Ten etap z kolei był niemal trzykrotnie większy od poprzedniego, objął on duży zakres przebudów oraz zakup taboru tramwajowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. W efekcie tej realizacji powstała kolejna nowa linia tramwajowa i nowa ulica (odrębny projekt europejski ) oraz następny węzeł integracyjny. Ponadto, między innymi przebudowano torowisko w centrum Wrzeszcza, w miejscu w którym dziennie przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Roboty trzeba było tu zorganizować tak, by nie tylko nie sparaliżować Gdańska, ale w ogóle całego Trójmiasta. Zdemontowano więc torowisko i ułożono w jego śladzie drogi tymczasowej z betonowych płyt, a ruch poprowadzono przemiennie jedną z starych jezdni oraz  jezdnią tymczasową (w śladzie torów) – wspomina Janusz Łagowski.

Trzeci etap objął 13 zadań realizowanych przez GIK. Wybudowano 3,35 km nowej linii tramwajowej (6,7 km pojedynczych torów), przebudowano 24 km pojedynczych istniejących torów, przebudowano zajezdnię, w której zainstalowano urządzenie do przywracania kolistości zdeformowanym kołom tramwajowym. Użytkowane z czasem bowiem tracą kształt, co wywołuje spotęgowany hałas i niszczenie torów. Ponadto wykonano systemy sterowania stacjami prostownikowymi i zwrotnicami oraz kupiono 35 tramwajów. Koszt całego projektu wyniósł 671 mln zł, w tym unijne dofinansowanie sięgnęło 305 mln zł.

Realizacja trzech etapów „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej” łącznie pochłonęła 970 mln zł (w tym 385 mln zł to środki UE). Ta skala przedsięwzięć  i poniesionych nakładów uplasowała ten projekt jako jeden z największych w Polsce. - Rezultatem łącznym etapów tego projektu jest modernizacja 57 km pojedynczych torów – podkreśla Janusz Łagowski. Ponadto miasto zyskało dwie nowe linie tramwajowe oraz 38 tramwajów i 61 autobusów.

„Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etapu III B”, którego realizację przewidziano na lata 2012-2015, jest już zaawansowany. Obejmuje on między innymi budowę nowej linii tramwajowej na odcinku od pętli Siedlce – przystanek PKM oraz na odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej. To zadanie będzie realizowała spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne. W trakcie procedur odbiorowych jest już dokumentacja projektowa. Szacunkowy koszt realizacji tej części projektu wyniesie 181,5 mln zł. Natomiast przebudowę 4 km istniejącego toru tramwajowego w ul. Jana z Kolna wyprzedzająco w 2011 roku wykonał Zarząd Dróg i Zieleni. Z kolei Zarząd Komunikacji Miejskiej zakupi 5 tramwajów.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

- Kolejne działania miasta zmierzają do osiągnięcia komplementarności transportu, czyli integracji z Pomorską Koleją Metropolitalną, która zbuduje linie kolejową i przystanki, natomiast miasto zapewni infrastrukturę dojazdową. Są to dwa dojazdy do przystanków „Jasień” i „Kiełpinek” oraz węzły integracyjne, które powstaną na czterech przystankach. Ponadto na etapie podpisywania umowy jest przygotowanie projektu przebudowy kolejnej linii tramwajowej, o długości ponad 4 km, w ulicach Siennickiej i Lenartowicza – mówi Janusz Łagowski. Ten zakres prac zakładany jest do realizacji w latach 2013-2015, a nazywany jest etapem III C „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej”. Koszt realizacji tego etapu szacowany jest na 36 mln zł.

AS

Janusz Łagowski z Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o., przedstawił  „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej” podczas seminarium „Inwestycje infrastrukturalne w aglomeracjach: Gdańsk – miasto inwestycji transportowych”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu (8-9 listopada 2012 r., Straszyn k/Gdańska). Seminarium szkoleniowe KLIR odbyło się pod honorowym patronatem Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.