Gdańskie inwestycje transportowe w opinii mieszkańcówGdańszczanie podsumowując miniony rok jako sukces miasta uznali nie tylko budowę stadionu na EURO 2012, ale też wysoko ocenili rozwój infrastruktury drogowej oraz komunikacji miejskiej. Za klęskę uznali niestety nadal dręczące miasto korki. Opinie mieszkańców Gdańska zebrano w raporcie z badań socjologicznych przeprowadzonych w grudniu 2011 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie.

Po stronie sukcesów, jakie władze miasta mogą zapisać na swoim „koncie” w roku 2011, wymienić można: zakończenie budowy stadionu PGE Arena (45% respondentów), rozwój infrastruktury drogowej (42%), modernizację torowisk i rozwój linii tramwajowych (33%), rozwój ścieżek rowerowych (16%). W tym rankingu respondentów te dziedziny życia miejskiego zadominowały nad innymi, tj. znalazły się przed: ciekawą i bogatą ofertę imprez kulturalnych i rozrywkowych (13%) oraz rozwojem wypoczynkowo-rekreacyjnej funkcji w tzw. pasie nadmorskim (10%).

Z kolei po stronie porażek władz miasta mieszkańcy zaliczali przede wszystkim wciąż nierozwiązane problemy komunikacyjne (korki na drogach), zwłaszcza w centralnej i południowej części miasta (42% respondentów). Dopiero w następnej kolejności wytykano: brak znaczących inwestycji dających nowe, atrakcyjne miejsca pracy (34%), brak zagospodarowania Wyspy Spichrzów oraz innych terenów położonych w śródmieściu (22%), brak polityki mieszkaniowej zwłaszcza w zakresie budowy mieszkań komunalnych (14%) oraz podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych (13%), i wreszcie  brak rewitalizacji starych dzielnic miasta (11%).

W opinii gdańszczan miasto stopniowo rozwija się, lecz rozwój ten nie jest harmonijny, tzn. są dziedziny, w których widać zdecydowaną poprawę sytuacji, ale są także takie dziedziny, w których daje się zauważyć stagnację. Najwięcej respondentów dostrzegło pozytywne zmiany w takich obszarach funkcjonowania miasta jak: komunikacja miejska, sieć handlowo-usługowa, oferta kulturalna, turystyka, tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa.
Równocześnie zdaniem większości badanych na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia związane z koniecznością dalszej rozbudowy i modernizacji dróg, torowisk i węzłów komunikacyjnych, a co z tym się wiąże także zredukowanie zatorów na drogach (korki). Na ten problem wskazało aż 42% badanych. Na drugim miejscu znalazły się działania ściśle związane z koniecznością pozyskiwania inwestorów, którzy stworzą nowe, atrakcyjne miejsca pracy (33%). Dalsze problemy wymieniane w kolejności to: polityka mieszkaniowa, w tym budowa tanich mieszkań komunalnych i obniżka (lub brak podwyżek) czynszów za mieszkania komunalne (21%), rozwój komunikacji publicznej poprzez budowę nowych linii tramwajowych oraz kolei metropolitarnej (20%) oraz odbudowa i ożywienie obszarów śródmiejskich, w tym Wyspy Spichrzów (15%).

Gdańszczanie w zdecydowanej większości akceptują zamierzenia inwestycyjne władz miasta. Niemal wszystkie planowane inwestycje, poza jedną, uzyskały aprobatę mieszkańców. Respondenci w sposób najbardziej zdecydowany opowiedzieli się za tymi inwestycjami, które przynoszą korzyści nie tylko miastu, ale także im samym. Są to głównie inwestycje związane z infrastrukturą drogową i komunikacyjną oraz z tzw. infrastrukturą techniczną. I tak największą aprobatę zyskuje projekt ochrony przeciwpowodziowej polegający na budowie i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych (97%) projekt komunikacji miejskiej polegający na wymianie autobusów i tramwajów na niskopodłogowe oraz budowa linii tramwajowej na Chełmie (93%), dalsza budowa trasy  Słowackiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą (91%), rozbudowa portu lotniczego w Rębiechowie (90%), budowa trasy Sucharskiego (87%) oraz trasy WZ (90%). Z kolei z najniższą akceptacją spotykają się inwestycje mające charakter elitarny (np. teatr Szekspirowski – 54%)  lub historyczno-symboliczny (np. Europejskie Centrum Solidarności – 35%).

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.