road 363265 960 720Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace projektowe zmierzające do wytyczenia przebiegu trasy S12 od granicy z województwem łódzkim do obwodnicy Puław.

 

Opracowywana obecnie dokumentacja to Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12.

13 września 2017 r. podpisano dwie umowy na opracowanie tej dokumentacji na odcinkach: granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Wykonawcy mają czas do maja 2020 r. na zrealizowanie zadania, w trakcie którego zostanie wskazany preferowany wariant trasy.

Projektanci dokonają analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu przyszłej S12 oraz przygotują materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. W trakcie prowadzenia prac projektowych organizowane są spotkania informacyjne dla społeczeństwa, podczas których można zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski do przedstawianych przez biura projektowe propozycji przebiegu nowej drogi.

W listopadzie br. planowane jest przeprowadzenie III tury spotkań z mieszkańcami terenów analizowanych wariantów trasy.
Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności, a ich efektem jest bardzo duża liczba wniosków i opinii, które są analizowane pod kątem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym. Te, które będą możliwe, zostaną wprowadzone do projektu. Kolejnym krokiem obecnego etapu prac przygotowawczych jest zatwierdzenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wariantu preferowanego przebiegu S12. Wariant ten zostanie wskazany we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowania administracyjnego, w ramach którego odbędą się konsultacje społeczne. Postępowanie to zakończone zostanie wydaniem decyzji wskazującej określony wariant trasy S12 do dalszego projektowania i późniejszej realizacji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.