DJI0479GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin), firmą Impresa Pizzarotti.

 

Impressa Pizzarotti, mimo wielokrotnych wezwań, nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Deklaracje bez pokrycia
Na etapie procedury przetargowej GDDKiA zadawała pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym:

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)
kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto
wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)
kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto
wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)
kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto
kwota kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto

Po przedstawieniu ofert, włoski wykonawca został wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Przedstawiciele firmy udzielili obszernych wyjaśnień i zadeklarowali możliwość realizacji zamówienia. 12 października 2015 r. podpisano więc umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

Stan zaawansowania prac:

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)
Zaawansowanie rzeczowe: 23,16 %
Zaawansowanie finansowe: 39,10 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)
Zaawansowanie rzeczowe: 29,87 %
Zaawansowanie finansowe: 39,58 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)
Zaawansowanie rzeczowe: 39,00 %
Zaawansowanie finansowe: 50,38 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

Konsekwencje
Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14,2 mln zł.

Ponadto, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości kwoty kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie ponad 156,6 mln zł.

GDDKiA niezwłocznie rozpocznie procedurę wyboru nowych wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planuje ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.