edroga074Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, zamierza od 1 marca podnieść stawki opłat za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. GDDKiA jest przeciwna podwyżce, choć nie ma realnych uprawnień do wpływania na takie decyzje.

 

Opłata ma zostać podniesiona z 30 do 35 zł dla 2, 3, 4, 5 kategorii pojazdów. GDDKiA przypomina, że koncesjonariusz planuje na najbliższe lata prace remontowe nawierzchni na autostradzie, które negatywnie wpłyną na poziom ruchu. Decyzja o podwyższeniu opłaty, z uwagi na duże prawdopodobieństwo przeniesienia się części ruchu na inne drogi, jest w ocenie GDDKiA "nieoczywista z punktu widzenia przychodów".

Po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza Generalny Dyrektor zwrócił się z prośbą o rezygnację z niej. W ocenie GDDKiA wzrost stawek opłat jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, o ile mieszczą się one w zakresie przewidzianym w umowie. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tej sprawy.

"... Jest wysoce prawdopodobne, że wprowadzenie wyższych stawek może doprowadzić do ogólnego niezadowolenia stałych użytkowników autostrady, a w efekcie może wywołać negatywne reakcje społeczne przejawiające się m.in. w krytycznej ocenie projektu, czy szerzej rzecz ujmując w zmniejszeniu aprobaty społecznej dla przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w partnerstwie między sektorem publicznym i prywatnym."

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.