Horyzont 2020 jest unijnym instrumentem finansowym służącym innowacyjnym wdrożeniom. Program ten jest sztandarową inicjatywą Europy, mającą zapewnić konkurencyjność gospodarki naszego kontynentu na świecie. Program Horyzont 2020 w okresie jego obowiązywania, to jest w latach 2014-2020, zainwestuje 6,3 mld euro w badania i tworzone rozwiązania w zakresie: „inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport”. Celem tego jest przekształcenie systemu transportowego Europy na wydajniejszy, taki który zarówno zapewni miejsca pracy, jak też efektywniej wykorzysta własne, posiadane zasoby.

 

Transport wykorzystuje około 63% produkcji ropy naftowej i wytwarza aż 29% emisji CO2. Transport przez zatory komunikacyjne sprawia, że miasta przestają być atrakcyjnymi miejscami zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zatory kosztują państwa UE około 80 mld euro rocznie. To są argumenty dowodzące konieczności podjęcia zdecydowanych działań zmieniających dotychczasowy system transportu. Dlatego Horyzont 2020 w transporcie będzie koncentrować się na zintensyfikowaniu badań i przyspieszeniu wdrożeń najbardziej obiecujących innowacji. Dyrekcja Generalna ds.  Mobilności i Transportu (DG MOVE) spodziewa się, że dzięki temu inwestycyjnemu programowi Europa osiągnie kluczowy cel, jakim jest ograniczenie do roku 2050 emisji dwutlenku węgla w transporcie o 60% (zgodnie ze wskazaniem zawartym w opublikowanej w 2011 r. Europejskiej białej księdze transportu).

Środki przeznaczone z programu Horyzont 2020 zostaną zainwestowane w następujące obszary: infrastruktura transportowa, mobilność w miastach (CIVITAS 2020), logistyczne i inteligentne systemy transportowe. Fundusze te będą skierowane na badania eksperymentalne, rozwój technologii, integrację technologii oraz działania pilotażowe (pokazywanie konkretnych rozwiązań, jako przykłady do wykorzystania przez innych). DG MOVE opracuje również plan działań oraz sposobów wykorzystania środków Horyzont 2020 w celu osiągnięcia synergii z innymi międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi programami, w tym z programem Łącząc Europę (CEF).

Sprawna i jakościowa infrastruktura transportowa  jest warunkiem mobilności ludzi i towarów oraz wzrostu gospodarczego, a także uzyskania europejskiej konkurencyjności i spójności terytorialnej. Europejska polityka transportowa zakłada więc stworzenie efektywnej, interoperacyjnej i połączonej sieci infrastruktury transportowej. Takiej sieci, która zapewni odpowiednią dostępność i wysoką wydajność, zaoferuje optymalne możliwości łączenia różnych środków transportu, będzie oparta na zarządzania ruchem, którego system wykorzysta wspólne dane (informacje o rodzajach transportu). „Nowy” europejski system transportu ma zwiększyć bezpieczeństwo podróżowania oraz zmniejszyć oddziaływania na środowisko. W jego tworzeniu chodzi również o zastosowanie skutecznych i wydajnych materiałów, technologii i narzędzi, co z kolei ma zapewnić równowagę pomiędzy opłacalnością transportu a zrównoważonym rozwojem. Dlatego działania w ramach programu Horyzont 2020 będą koncentrować się na promowaniu zarówno tzw. inteligentnego projektowania, budowy i konserwacji, jak też efektywniejszego korzystania z posiadanych zasobów. W ten sposób UE dąży do uzyskania ekologicznej i nowoczesnej infrastruktury transportowej.

W swojej polityce UE poświęca szczególną uwagę mobilności miejskiej. W tej chwili to zagadnienie jest zasadniczym w debacie na temat efektywnego gospodarowania zasobami, odgrywa też kluczową rolę w definiowaniu wyważonego podejścia między potrzebami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. W tym przypadku najważniejszym wyzwaniem programu Horyzont 2020 jest takie wykorzystanie wyników badań, by wesprzeć biznes we wprowadzaniu innowacji, a w efekcie  wesprzeć wzrost gospodarczy i zatrudnienia. W tym przypadku Horyzont 2020 oznacza rozpoczęcie projektu CIVITAS 2020. Działania w tym obszarze przyczynią się do poprawy transportu i mobilności w miastach, co przełoży się na wzrost liczby ludności tam zamieszkującej, pracującej i korzystającej z infrastruktury usługowej. Nowe koncepcje mobilności, organizacji transportu i logistyki, zostaną opracowane i przetestowane. Dzięki temu nowe wprowadzane rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i obniżenia poziomu hałasu oraz do poprawy efektywności miejskiego transportu. Chodzi tu alternatywne środki dla transportu samochodowego, większe wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych i innowacyjne zarządzanie popytem.

Z kolei w przypadku logistyki program Horyzont 2020 wychodzi z założenia, że jest to ponadsektorowa działalność wpływająca na cały łańcuch dostaw od producentów i wytwórców do odbiorców końcowych. Charakter tej działalności sprawia, że jest ona kluczem do sukcesu w biznesie i w kreowaniu konkurencyjności UE. Dlatego logistyka jest postrzegana w szerszym kontekście makroekonomicznym oraz złożonej roli, jaką odgrywa w zakresie konkurencyjności. Obecnie transport towarowy odpowiada za około 6% wszystkich emisji CO2 i jest jedynym sektorem, którego emisja dwutlenku węgla nadal rośnie z roku na rok. Działania w tym obszarze mają podnieść wydajność, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw oraz do usunięcia zatorów komunikacyjnych. Zasadniczym celem jest więc osiągnięcie połączonego zielonego łańcucha dostaw, który jest elastyczny i sprężysty. Efekt ten będzie realizacją unijnej polityki transportowej, w szczególności w zakresie redukcji CO2.

Gwarancję bezpiecznego, skutecznego, trwałego i bezproblemowego transportu towarów i osób w ramach europejskiej sieci drogowej dają ITS. I choć został już włożony znaczny wysiłek w upowszechnienie tych rozwiązań, nadal w tej dziedzinie istnieje wiele wyzwań technologicznych i organizacyjnych. Wdrożenia ITS służą optymalizowaniu ruchu i podróży. Aplikacje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony będą jednym z unijnych priorytetów, podobnie jak  wdrożenia polegające na powiązaniu pojazdów z infrastrukturą transportową.

 

AS

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.