Spis treści

Inspekcja Transportu DrogowegoInspektorzy Transportu Drogowego uprawnieni są do nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych, za naruszenia odpowiednich przepisów z zakresu transportu drogowego. Zasadniczo chodzi o przepisy wskazane w ustawie o transporcie drogowym i ustawie o drogach publicznych. Ze względu na rodzaj i społeczno-gospodarczą szkodliwość czynu wysokość kar została jednak zróżnicowana i waha się w granicach od 200 zł do 15 000 zł.

Kary pieniężne za naruszenia przepisów nakładane przez inspektorów

Każdą nałożoną przez inspektora karę będzie można uiścić bezpośrednio jemu, za pokwitowaniem albo wpłacić na rachunek bankowy Inspektoratu właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli. Kary pieniężne stanowią dochody budżetu Państwa.

Zasadą jest, że polski przedsiębiorca będzie mógł uiścić karę w terminie 21 dni od jej nałożenia. Zasadą jest również, że nałożonej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, iż niezależnie od tego czy przewoźnik będzie się odwoływał czy też nie, zobligowany jest do zapłacenia kary.

Od decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną można się odwołać w terminie 14 dni, licząc od dnia wręczenia decyzji o ukaraniu. W postępowaniu odwoławczym stosujemy przepisy rozdziału 10 kodeksu postępowania administracyjnego – „Odwołania”, obejmującego artykuły od 127 do 140. Następstwem nieuiszczenia kary w terminie 30 dni i nieodebrania pojazdu z parkingu w sytuacji, gdy łącznie z karą zatrzymano samochód ze względu np. na zły stan techniczny, będzie egzekucja nieruchomości mająca na celu zaspokojenie należności Skarbu Państwa.

Prócz posiadanych uprawnień do nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych inspektorzy ITD posiadają uprawienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sposób określony w przepisach kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i za czyny enumeratywne wyliczone w rozporządzeniu.

Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego wykonywane są nie tylko na drogach, ale również w przedsiębiorstwach.

Naruszenia, za które nakładane są kary pieniężne

Jak zostało to wskazane wcześniej, inspektorzy ITD mają prawo nakładać kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnych za naruszenia wskazane w ustawie – uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym. Rozporządzenie to zwane jest „taryfikatorem”. Wskazuje w wyraźny sposób wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów w nich wskazanych, a w szczególności wynikających z „ustawy transportowej”, z umowy ADR, ATP i umowy AETR.

Karze pieniężnej w drodze decyzji administracyjnych za naruszenia z „taryfikatora” nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, co w praktyce oznacza, że należy ją niezwłocznie uiścić. Wyjątek od tego podyktowany jest ochroną polskiego rynku transportowego, dopuszcza się bowiem uiszczenie kary pieniężnej przez krajowego przedsiębiorcę w terminie 21 dni od nałożenia kary. Do czasu uiszczenia kary pieniężnej pojazd usuwa się lub kieruje na najbliższy parking strzeżony, co znowu nie dotyczy polskich przedsiębiorców.

Polska ustawa stara się chronić krajowy rynek transportowy i nie dopuścić do jego paraliżu, a jedynie racjonalnie go regulować. 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.