edroga650Ponad 320 mln zł zostało skierowane na inwestycje drogowe. Są wśród nich zadania zarówno z zakresu przygotowania kolejnych ciągów dróg ekspresowych, postepowań przetargowych czy remontów dróg i poprawy miejsc niebezpiecznych.

GDDKiA obecnie realizuje prawie 1345 km nowych dróg krajowych, a w postępowaniach przetargowych jest 61 odcinków o łącznej długości 745,8 km. Tylko w 2016 roku oddano do ruchu 97,8 km nowych tras, a planowane do oddania są jeszcze ponad 20 km dróg.

W ostatnich dniach w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podpisane zostały programy inwestycji opiewające na kwotę ponad 323 mln zł:

Skierowania do drugiego etapu przetargu
 
1. Obwodnica Kępna – II etap (ok. 6,8 km)
Zadanie obejmuje budowę drugiego odcinka obwodnicy Kępna w ciągu S11, tzn. południowy odcinek od istniejącego węzła Kępno – Krążkowy do istniejącej DK 11. Zrealizowana inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia, omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Poprawi także w znaczący sposób sytuację związaną z przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto Kępno.

2. Obwodnica Iłży (ok. 7,2 km)  
Obwodnica Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów przebiegać będzie na zachód od istniejącej DK 9. Obwodnica będzie drogą klasy GP z  dwoma węzłami drogowymi: na przecięciu z drogą wojewódzką nr 747 (węzeł Iłża – Północ) oraz włączeniu w istniejący ślad drogi krajowej nr 9 (węzeł Iłża – Południe).
 
Likwidacja miejsc niebezpiecznych

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 50 w m. Kobylniki. W ramach zadania powstanie chodnik na odcinku DK 50 o długości 532 metrów
Okres realizacji i finansowania zadania: 2016-2017.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Głuchów – budowa ronda. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (dawniej nr 1) z drogą powiatową prowadzącą w kierunku miejscowości Grabica. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: rozbudowę istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą, budowę chodników, wysp azylowych oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania na odcinku o długości 1,18 km. Okres realizacji robót: 2019 r.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 w Oświęcimiu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę chodnika o długości 760 m, budowę 3 zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi o długości 270 m. Okres finansowania i realizacji zadania: 2017 r.

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 7 w miejscowości Maszków. Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę chodnika na długości 0,454 km wraz z umocnieniem rowu przydrożnego, remont zjazdów, budowę przepustów. Realizacja robót: 2017 r.

5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 74 w miejscowości Paradyż. Inwestycja polega na budowie chodnika o długości 780 metrów po lewej stronie drogi krajowej nr 74, łączącego miejscowości Kłopotów i Paradyż. Okres finansowania i realizacji zadania: 2017 r.
 
Wzmocnienie dróg krajowych do nacisku 11,5 t
 
1. Przebudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – granica Zabrza (12 km). W 2017 roku rozpocznie się przygotowanie zadania do realizacji.  

2. Rozbudowa drogi krajowej nr 61 w Rydzewie (1,5 km). W ramach zadania przewidziano miedzy innymi wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przeniesienia obciążenia 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę zatok autobusowych, budowę chodników, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia oraz budowę kanału technologicznego. Okres realizacji zadania: 2018-2019 r.

3. Rozbudowa drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski – Podbiele (6,7 km). W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 66. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, szczególnie pieszych i rowerzystów. Okres realizacji zadania: 2018-2019.

4. Rozbudowa drogi krajowej nr 48 Moszczanka – Kock (9 km). Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie parametrów technicznych DK 48, zaliczonej do dróg kategorii GP (tj. dróg głównych ruchu przyspieszonego), do wymaganych parametrów dla tej kategorii, dzięki m.in. poszerzeniu istniejącej jezdni z 6 m do 7 m, z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji istniejącej jezdni do 115 kN/oś. Lata realizacji robót: 2017-2019.
 
Budowa dróg ekspresowych – prace przygotowawcze
 
1. Przed budową drogi S19 Rzeszów – Barwinek na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek (ok. 85 km). 4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa dla inwestycji stała się ostateczna.

2. Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice. Istniejący odcinek drogi krajowej nr 11 znajduje się w drogowej kompleksowej sieci TEN-T i posiada jedną jezdnię o dużym zużyciu nawierzchni. Wymaga dostosowania do parametrów drogi ekspresowej wraz ze wzmocnieniem do 115 kN. Zakres prac obejmie kontynuowanie prac przygotowawczych dla budowy drogi ekspresowej S11 o długości 47,7 km.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.