edroga205Cztery zadania inżynierskie znalazły się we wstępnym planie tegorocznych zadań, prowadzonych przez Wydział Mostów Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ogłoszono już przetargi na remont mostu koło Truskolasu i przebudowy trzech przepustów.

 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza 1562 obiektami inżynierskimi, z czego 217 stanowią mosty i tunele. Utrzymanie tak wielu obiektów w zadowalającym stanie technicznym wymaga systematycznych przeglądów, remontów i w końcu przebudów. W ostatnich latach kompleksowe przebudowy obiektów inżynierskich prowadzone są głównie w trakcie realizacji zadań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Tylko zakończona w minionym roku przebudowa odcinka DW nr 142 czyli „berlinki” przyniosła przebudowę szeregu tego typu obiektów. Wyremontowano wiadukty oraz dwa mosty - nad rzekami Małką i Iną. Dwa nieczynne wiadukty i jedno przęsło mostu zostały rozebrane.

Niezależnie od zadań ujętych w RPO WZ, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich każdego roku przeprowadza remonty i przebudowy kilku obiektów w ramach tzw. zadań jednorocznych i własnego budżetu. Największym obiektem, na którego remont został już ogłoszony przetarg, jest most koło miejscowości Truskolas w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108.

Jest to jednoprzęsłowy obiekt - o długości 12 i szerokości 10,5 m - położony nad rzeką Gardominką.

Zakres prac obejmie tu remont przyczółków i skrzydeł, naprawę uszkodzonych elementów mostu, wzmocnienie, profilację i hydroizolację płyty mostu, wykonanie elementów odwodnienia obiektu, remont odcinka nawierzchni jezdni oraz ustawienie barier ochronnych. Zostanie przeprowadzona również regulacja i umocnienie koryta rzeki. Zgodnie z założeniami przetargu, remont powinien zostać zakończony do 30 września tego roku. Oferty można składać do 22 lutego.

Drugi przetarg ogłoszony przez ZZDW obejmuje trzy oddzielne zadania: budowę przepustów koło miejscowości Przegonia w ciągu DW nr 163, koło Szczecina w ciągu DW nr 119 oraz przebudowę przepustu w ciągu DW nr 171 koło miejscowości Równe.

Przewidziane do likwidacji przepusty mają długą historię i są w stanie technicznym, który nie pozwala na ich przebudowę. Tak jest np. w Szczecinie – Śmierdnicy na terenie Puszczy Bukowej, gdzie istniejąca konstrukcja została zbudowana z kamieni przed blisko 150 laty. Drugą część przepustu zbudowano z cegły w 1905 r., razem z budową linii kolejowej. Nowy przepust powstanie tu obok istniejącej konstrukcji. Ze względu na wysoki nasyp drogowy na przepuście (ok. 7 m), budowa ma być przeprowadzona metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego. Nowy przepust zostanie wykonany z rur żelbetowych. Zakończenie prac ma nastąpić 30 sierpnia tego roku.

Nowy przepust powstanie również w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg - Wałcz, koło miejscowości Przegonia. Przewiduje się jego wydłużenie i wzmocnienie poprzez wbudowanie rury stalowej spiralnie karbowanej w istniejący przepust z rur żelbetowych. Przebudowa wymaga również remontu nawierzchni drogowej na odcinku 156 m. Tu termin zakończenia prac wyznaczono na 5 sierpnia.

Trzeci przepust znajduje się pod drogą wojewódzką nr 171 koło miejscowości Równe w gminie Grzmiąca.

Jest to przepust ceglany, który został zbudowany na wypływie z jeziora Baczyno. Nie będzie tu likwidacji części przelotowej przepustu. W jego światło zostanie wsunięta rura stalowa, spiralnie karbowana. Prace maja zostać zakończone do 19 sierpnia. Oferty w tym przetargu można składać do 27 lutego.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.