edroga330Centrum Unijnych Projektów Transportowych udostępniło cztery podręczniki w wersji elektronicznej, które stanowią kompendium wiedzy o Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). Można w nich znaleźć informacje przydatne przy planowaniu i realizacji projektów z obszaru ITS. Publikacje polecane są szczególnie beneficjentom programów unijnych, ale także wszystkim zainteresowanym ITS.

 

Podręcznik nr 1 - Opis metodyki opracowania architektury ITS
Wyjaśnia, czym jest Europejska Ramowa Architektura ITS (FRAME), podpowiada, jak przygotować się do opracowywania architektury ITS. Podręcznik opisuje m.in. perspektywy i poziomy w architekturach ITS oraz powiązane z nimi modele i standardy. Prezentuje elementy Architektury FRAME, metodykę pracy z Architekturą FRAME i proces opracowywania architektury ITS przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych FRAME.

Podręcznik nr 2 - Opis dobrych praktyk wdrożeniowych
Dzieli się doświadczeniem, dobrymi praktykami i rekomenduje skuteczne rozwiązania. Dobre praktyki usystematyzowano, przyporządkowując je poszczególnym fazom realizacji projektu: od inicjacji, poprzez planowanie, projektowanie, implementację, aż do eksploatacji gotowego systemu. Traktuje m.in. o modelach prawno-organizacyjnych, instrumentach i narzędziach planowania, finansowania oraz kontroli inwestycji, a także o zarządzaniu projektem i wyborze wykonawcy w kontekście obowiązującego w Polsce prawa zamówień publicznych.

Podręcznik nr 3 - Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych
Objaśnia zasady polityki transportowej Unii Europejskiej i akty prawne UE, które regulują działania w obszarze ITS, oraz skutki transpozycji europejskich regulacji do prawa polskiego. Omawia trudności, które hamują rozwój systemów ITS w Polsce, wynikające m.in. z obowiązku ochrony danych osobowych i prawa autorskiego. Opisuje też m.in. o związkach systemów ITS z infrastrukturą krytyczną państwa i zawartych w ustawie o drogach publicznych zasadach dotyczących wyboru i wdrażaniem aplikacji oraz usług ITS.

Podręcznik nr 4 - Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Doradza, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na inteligentne systemy transportowe. Szczegółowo analizuje m.in. wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w kontekście norm i specyfikacji technicznych, prezentuje struktury wymiany danych i architekturę przepływu danych w systemach ITS oraz wybrane protokoły komunikacyjne.

Opracowanie podręczników było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.