1444890295Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu utrzymuje 142 drogowe obiekty inżynierskie na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz 99 obiektów na drogach gminnych i wewnętrznych. Różnorodność tych obiektów jest bardzo duża, zarówno pod kątem rodzaju konstrukcji, ich rozpiętości, jak i obciążenia ruchem. ZIKiT dba o wszystkie obiekty pozostające w jego zarządzie, a ich stan nie grozi katastrofą budowlaną, nie budzi też obaw o wyłączenie z użytkowania.

 

W zarządzie ZIKiT pozostają małe i duże mosty (np. przez Wisłę), estakady pod którymi przebiegają autostrady, linie kolejowe (np. pod ul. Zakopiańską), wielopoziomowe obiekty inżynierskie, np. rondo Ofiar Katynia, mosty zabytkowe (np. na al. Focha) i wiele mniejszych obiektów. Na wielu z nich są windy, schody ruchome, pochylnie dla niepełnosprawnych i cały szereg innej infrastruktury zabezpieczającej, m.in. ekrany akustyczne, bariery sprężyste, balustrady, schody itp. Zadaniem ZIKiT jest bieżące utrzymywanie tych obiektów i niedopuszczenie do ich wyłączenia z eksploatacji.

Obowiązujące prawo budowlane narzuca obowiązki na użytkowników obiektów budowlanych. Takimi wymogami są roczne i pięcioletnie oceny stanu technicznego obiektów, do których ZIKiT się stosuje. Zleca wykonywanie przeglądów zewnętrznym ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Ocenie podlega cały szereg elementów, z których część ma wpływ na stateczność konstrukcji mostowej, część na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a część na estetykę. Otrzymane materiały ocenia zarówno ZIKiT, jak i nadzór budowlany. Dotychczas nie wystąpiła sytuacja o wydaniu nakazu wyłączenia obiektu mostowego z eksploatacji. Bardzo rzadko ZIKiT wprowadzał zmniejszenie obciążenia poprzez ograniczenie tonażu.

W ostatnich 3 latach miejska jednostka wykonała 3 duże remonty: przejścia podziemnego pod ul. Wielicką i Wlotową, mostu przy al. Focha nad Rudawą, wiaduktu nad linią kolejową przy ul. Doktora Twardego. Wykonała też cały szereg innych prac remontowych: remont mostu na ul. Kantorowickiej, remont mostu nad potokiem Sudół na ul. Strzelców, remont wiaduktu nad torami PKP na ul. Kamieńskiego, wykonanie wymiany sufitu podwieszanego do stropu tunelu oraz okładziny ścian w tunelu pod Rondem Grunwaldzkim, remont mostu na ul. Mirowskiej, remont wiaduktu nad PKP na ul. Nowohuckiej, wykonanie robót remontowych na moście i wiadukcie na al. Pokoju, remont części chodnikowej mostu przez rzekę Wisłę na ul. Nowohuckiej, remont wiaduktu nad ul. Łowińskiego w ciągu ul. Kocmyrzowskiej. ZIKiT realizuje duży remont estakady pod ul. Zakopiańską. Zostały opracowane dokumentacje remontowe dla mostu w ciągu ulicy Brzeskiej, Starowiślnej oraz estakady nad autostradą i linią kolejową pod Zakopiańską.

Na początku tego roku miejska jednostka podjęła decyzję o zleceniu zwiększonego zakresu ocen stanu technicznego obiektów mostowych. W tym celu ZIKiT podjął współpracę z Politechniką Krakowską w zakresie profesjonalnych badań laboratoryjnych dla obiektów najbardziej wrażliwych pod kątem ich stanu technicznego i znaczenia w transporcie. Po otrzymaniu wykonywanej obecnie pięcioletniej oceny stanu technicznego, ZIKiT zamierza wspólnie ustalić zakresy ekspertyz rozszerzonych. W najbliższych latach zamierza wyremontować trzy duże mosty na Wiśle, w ciągu ulic Starowiślnej, Krakowskiej i Brzeskiej. Remonty te będą wykonywane wraz z remontami dróg. ZIKiT należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a istniejący stan mostów i wiaduktów nie grozi katastrofą budowlaną, nie budzi też obaw o wyłączenie z użytkowania.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.