edroga00218 marca br. regionalny dyrektor ochrony środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Mogilna. Nowy odcinek trasy będzie przebiegać przez miejscowości Świerkówiec i Żabno. Stanowi on kontynuację wybudowanego w 2012 r. pierwszego odcinka obwodnicy.

 

W decyzji określono istotne warunki korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Doprecyzowano także warunki mające na celu ochronę roślin i zwierząt, m.in. w zakresie przejść dla zwierząt wzdłuż doliny rzeki Panny, nasadzenia zieleni zastępczej, zastosowanie cichej nawierzchni, wskazując również lokalizację i parametry ekranów akustycznych w obszarach zabudowanych. Warunki dotyczą także ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu, po oddaniu do użytkowania drugiego etapu obwodnicy.

Decyzja została wydana po uprzednim uzyskaniu niezbędnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Mogilnie oraz konsultacjach społecznych.

Po zakończeniu drugiego i zarazem ostatniego etapu, droga wojewódzka nr 254 zmieni swój szlak. Nie będzie już przebiegać przez centrum miasta, a jej nowy tor wytyczać będzie cały odcinek obwodnicy wschodniej. Zadanie umożliwi znaczące odciążenie miasta z ruchu tranzytowego, co pozwoli również na redukcję zanieczyszczeń powietrza.

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.