contentmap_plugin

budowa 01Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód.

Decyzja wojewody umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – czas na to będzie tylko przez dwa tygodnie.

Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmuje swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne, czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji.

Uzyskanie decyzji ZRID umożliwia rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi i wypłaty odszkodowań od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji. Należne kwoty będzie wypłacać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka S17 pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód wygrała firma Mota Engil Central Europe, która ma zrealizować inwestycję za około 270,8 mln zł w ciągu 34 miesięcy (bez okresów zimowych).

To 13,2-km odcinek drogi ekspresowej, który będzie wykonany w technologii betonu cementowego i zlokalizowany pomiędzy węzłami Skurdki i Kurów Zachód po zachodniej stronie DK 17. Obecna jezdnia drogi krajowej stanie się drogą do obsługi ruchu lokalnego.

S17 Skrudki - Kurów Zachód jest drugą częścią większego, ponad 33-km odcinka od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód.  

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.