S7 moczydlo miechow zrid 01Wojewoda małopolski wydał decyzję zezwalającą na realizację drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica województw) - węzeł Miechów (z węzłem) z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Pozwala to na rozpoczęcie prac, gdy zakończy się procedura wyboru wykonawcy.

 

Przetarg na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę został ogłoszony 9 września, a termin składania ofert został przedłużony do 29 października 2019 r. Potencjalni wykonawcy muszą mieć czas na na przygotowanie profesjonalnych i dobrze sklalkulowanych ofert.

Wykonawca musi dokończyć projekt wykonawczy dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km, na odcinku Moczydło - Miechów wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

S7 na odcinku Moczydło - Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów, w gminie Książ Wielki.

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg kolidujących z drogą ekspresową i dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne) oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Będzie też nowa infrastruktura dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym sieci elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

S7 z północy do Krakowa
Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Termin realizacji robót
Zgodnie z ogłoszonym przetargiem prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji, który może zaproponować wykonawca w przetargu, wynosi 31 miesięcy. Liczony będzie od daty zawarcia umowy.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.