contentmap_plugin

budowa 01Kilka dni temu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trafiły wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim. Wydanie decyzji przez wojewodę umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

Do wojewody złożono dwa wnioski o wydanie ZRID. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (13 km). Decyzje mogą zapaść na przełomie roku.

Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne, czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłaca należne kwoty.

Umowę na zaprojektowanie i budowę S17 od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego podpisano 22 września 2015 roku. Wykonawca opracował już niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, a teraz kontynuuje prace nad projektem wykonawczym. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpocznie roboty budowlane, które w okresach zimowych pomiędzy 15 grudnia i 15 marca będzie mógł zawiesić lub prowadzić o ile nie będą przeszkadzały warunki atmosferyczne. Przewidywany termin zakończenia budowy to przełom kwietnia i maja 2019 roku. Wykonawcą jest firma Budimex, która budowę 25-kilometrowej trasy wyceniła na ok. 602 mln zł. Nawierzchnia drogi ekspresowej wykonana będzie w technologii betonu cementowego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.