edroga001Do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”, planowanego do realizacji przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt obejmuje m.in.:
- rozbudowę ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Witosa;
- rozbudowę ul. Witosa na odcinku od ul. Zagnańskiej do ul. Warszawskiej;
- budowę przedłużenia ul. Witosa do ul. Radomskiej;
- rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej na odcinku od ul. Radomskiej (DK 73) do granicy Miasta Kielce;
- budowę ul. Karczunek (drogi gminnej) łączącej ul. Witosa z ul. Jeleniowską;
- przebudowę/rozbudowę istniejących i budowę nowych skrzyżowań;
- zapewnienie dostępu komunikacyjnego terenów przyległych poprzez budowę dróg serwisowych, dojazdowych, skrzyżowań i zjazdów;
- budowę chodników i ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych;
- budowę obiektów mostowych;
- budowę systemu odwodnienia wraz z oczyszczalniami wód deszczowych;
- budowę oświetlenia ulicznego;
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze miasta Kielce, będącego rdzeniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Planowana rzeczowa realizacja projektu: 2019-2021.

Szacunkowe całkowite koszty wynoszą ok. 121 mln zł, w tym kwota dofinansowania to 84 mln zł.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.