S74 Cedzyna Jałowęsy20 lutego GDDKiA podpisała umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka drogi ekspresowej S74 Łagów – Jałowęsy. Koncepcja programowa powstanie w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy za 3,8 mln złotych. Dokumentacja dla odcinka o długości 14,5 km powinna być gotowa w połowie 2020 roku.

 

Odcinek drogi S74 Łagów – Jałowęsy będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy włączy się w planowaną obwodnicę Opatowa. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,5 km, węzeł w Baćkowicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 15 mostów i wiaduktów, w tym 6 w ciągu drogi ekspresowej S74, dwa miejsca obsługi podróżnych. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe.

Koncepcja programowa dla 100 km S74
W lutym podpisana została także umowa na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka Cedzyna – Łagów o długości 32 km. Powstanie ona w ciągu 16 miesięcy za około 5,6 mln złotych.

Od ubiegłego roku trwają prace nad koncepcją programową dla ponad 27,5-kilometrowego odcinka S74 granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów. Na przełomie lutego i marca planowane jest podpisanie kolejnej umowy na taką dokumentację dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości 16,4 km. Trwa również realizacja umowy, w ramach której opracowana będzie koncepcja programowa dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 oraz przejścia przez Kielce w ciągu S74. To oznacza, że koncepcje programowe opracowane zostaną dla wszystkich odcinków S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do Opatowa o łącznej długości ponad 100 km.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.