Mapa budowa S7Prace budowlane na ponad 20-kilometrowym odcinku drogi S7 pomiędzy Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim osiągnęły pierwszy kamień milowy. Inwestycja ta jest niezwykle ważna zarówno dla ruchu lokalnego Pomorza, jak i dla mieszkańców całej Polski oraz dla ruchu tranzytowego – to także jedna z głównych dróg dojazdowych do Trójmiasta. Harmonogram zakłada zakończenie robót zasadniczych i udostępnienie do ruchu całości przebudowanej trasy w październiku 2018 roku.

Projekt zakłada, że droga ekspresowa S7 przebiega w głównej mierze (ok. 80%) w istniejącym śladzie drogi krajowej nr 7, co nie pozwala na prowadzenie robót równolegle na całej szerokości korony drogi. Dopiero przeniesienie ruchu z drogi krajowej nr 7 na docelowe drogi lokalne umożliwiło rozpoczęcie wzmocnienia podłoża gruntowego pod właściwy przebieg S7, jak również wykonywanie przęseł obiektów mostowych na podporach. Dlatego też prace drogowe w 2016 roku skupiały się głównie na wykonaniu docelowych dróg lokalnych oraz wzmacnianiu podłoża gruntowego i nasypów trasy głównej S7 (poza DK 7).

W połowie listopada 2016 roku, a także w grudniu 2016 i styczniu br. ruch z DK 7 przeniesiono tymczasowe drogi lokalne. Dla bezpieczeństwa na drogach lokalnych obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Głównym celem przebudowy S7 jest udostępnienie mieszkańcom i podróżującym dwujezdniowej drogi ekspresowej wysokiej klasy, co poprawi komfort jazdy osób zmierzających nad morze i do Trójmiasta, ale także znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Do tej pory wykonawca, firma Metrostav, skupiał się na wzmocnieniu gruntu za pomocą technologii palowania – wykonano już ok. 63% przewidywanych prac w tym zakresie. Przeniesienie ruchu z krajowej „siódemki” na drogi lokalne ułatwi dalszy postęp w budowie w rejonie wsi Stare Babki i miejscowości Cedry Małe.

Projekt “Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) na odcinku Koszwały (DK nr 7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)” stanowi kontynuację Południowej Obwodnicy Gdańska.

Droga krajowa nr 7 zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego. Przebiega przez tereny powiatu gdańskiego (gmina Cedry Wielkie) oraz powiatu nowodworskiego (gminy: Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański). Umowa została podpisana 9 października 2015 pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku a firmą Metrostav a.s. Czas realizacji inwestycji według zapisów umowy wynosi 27 miesiące od daty rozpoczęcia robót budowlanych (z wyłączeniem okresów zimowych tj. 15 grudnia – 15 marca). Planowane zakończenie inwestycji przypada na październik 2018 roku. Kontrakt ma wartość ponad 1, 642 mld zł. Wybudowane zostanie 20,5 km drogi ekspresowej S7 i połączone zostaną już zrealizowane odcinki dróg ekspresowych S7 i S22 od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego.

18 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 3,7 mld zł (w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej ok. 2 mld).

W ramach inwestycji przewidziano: budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 20,5 km, wykonania nawierzchni i poboczy odcinków drogi krajowej z dostosowaniem do nacisków 115 kN/os, budowę węzłów drogowych „Cedry Małe” oraz „Dworek”, 18 obiektów mostowych i 1 tunelu, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych – około 25 km dróg powiatowych i gminnych,
budowę dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, obiektów inżynierskich, przepustów drogowych, wykonanie robót ziemnych, budowę obiektów kubaturowych, stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia, usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej, a także wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników retencyjnych, ekranów akustycznych.

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska, poprawa płynności ruchu dzięki budowie węzłów dwupoziomowych i wyeliminowaniu jednopoziomowych skrzyżowań drogi krajowej, a tym samym występujących punktów kolizji.

Droga S7 jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E-77). 720-kilometrowy ciąg komunikacyjny S7 Gdańsk – Warszawa – Rabka stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej.

Projektowany odcinek drogi krajowej S7 od Gdańska do Elbląga jest częścią europejskiego korytarza transportowego IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica) oraz korytarza z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare).

Źródło: Metrostav

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.