P60202386 maja br. na remontowanej ul. Dworcowej w Sanoku (DK84) wprowadzony został kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Prace remontowe realizowane są w ramach budowy obwodnicy miasta i potrwają do końca czerwca br.

 

Na remontowanym odcinku ruch samochodowy został przekierowany na prawy pas, a ruch pieszych na nowy chodnik po prawej stronie.

Zakres remontu obejmuje m.in.:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej;
- rozbiórkę nawierzchni bitumicznych chodników, obrzeży wraz z rozebraniem ław betonowych oraz krawężników z rozbiórką ław betonowych;
- elementy drogowe: wykonanie obrzeży wraz z ławą betonową z oporem a także krawężników wraz z ławą betonową z oporem;
- nawierzchnia jezdni: oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego – warstwa profilująca, wykonanie nawierzchni z SMA - warstwa ścieralna;
- nawierzchnia chodnika: wykonanie warstwy profilującej z kruszywa do 10 cm, a następnie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej;
- odwodnienie drogi: regulacja pionowa wpustów ulicznych;
- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

W ramach budowy obwodnicy Sanoka, planowany jest także remont ul. Lipińskiego w ciągu DK 84. Tutaj prace rozpoczną się we wrześniu br.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.