S1920podpisanie20umowy20podgorze20kamien20a- Dzisiaj rozpoczynamy realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Jak wielokrotnie podkreśla minister Adamczyk, Via Carpatia to droga życia dla Polski Wschodniej. Każda podpisana umowa przybliża nas do podróżowania bezpiecznie i komfortowo na kierunku północ-południe – powiedział wiceminister infrastruktury, Marek Chodkiewicz.

 

Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) długości ok. 10,5 km podpisano 9 sierpnia 2018 r. Odcinek zrealizuje firma Budimex za 333,5 mln zł w ciągu 34 miesięcy. Ten odcinek będzie stanowił część szlaku Via Carpatia łączącego nie tylko północną i południową granicę Polski, ale również kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. S19 na samym Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Odcinek S19 Podgórze - Kamień jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:
- Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km),
- Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km),
- Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km).

Opis przebiegu odcinka Pogórze - Kamień
Początek odcinka S19 przyjęto przed węzłem Podgórze przecinającego trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów, tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego, przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym się kończy.

Zakres inwestycji
Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska, tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

Planuje się budowę: 5 mostów, 8 wiaduktów (w tym pełniących również funkcję dolnego przejścia dla zwierząt dużych i średnich), 1 przejście dla zwierząt górą, 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Na tym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych: "Podgórze" typu karo z jednym centralnym rondem i "Nowy Kamień" typu karo z dwoma rondami, wraz z niezbędnym przełożeniem lub przebudową dróg dochodzących do węzłów.

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy, zarówno w planie, jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak:
- bariery ochronne rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej;
- system zarzadzania ruchem.

Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 r. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.