edroga044GDDKiA podpisała umowę na wykonanie koncepcji programowej na rozbudowę odcinka S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka oraz uzyskanie DUŚ na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki (dł. 15 km). Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy za ok. 3 mln zł.

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania koncepcji programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ), a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni).

24684W ramach koncepcji programowej wykonawca przygotuje m.in. następujące rodzaje opracowań:
- aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000,
- opinię geotechniczną,
- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
- dokumentację geologiczno-inżynierską,
- zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej,
- dokumentację hydrogeologiczną,
- dokumentację badań podłoża gruntowego,
- Koncepcję Programową,
- plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,
- analizę i prognozę ruchu.

Natomiast w ramach materiałów do wniosku o wydanie DŚU przewiduje się wykonanie:
- karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji, czyli ogłoszenia przetargu w systemie "projektuj i buduj" na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś).

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.