contentmap_plugin

S19BabicaBarwinekPodkarpacki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowej dla 75-km odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Babica - Barwinek (granica państwa). Przy ocenie ofert, oprócz kryterium ceny, będą brane pod uwagę także kryteria pozacenowe (40 punktów na 100 możliwych do uzyskania). Termin składania ofert mija 31 maja 2017 roku.

Przetarg obejmuje wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy S19 na odc. w. Babica - Barwinek wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zamówienie to zostało podzielone na 4 zadania:
1. węzeł Babica (bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem), dł. ok. 23,5 km;
2. węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem), dł. ok. 22,7 km;
3. węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem), dł. ok. 10,4 km;
4. węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa), dł. ok. 18,3 km.

Wykonawca w ramach zamówienia przygotuje Koncepcję programową (Kp), w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu (dla zadania 1), plan działań ratowniczych dla stadium Kp, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną, a także wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny (dla zadania 1).

Inwestycja, stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Rozwiązania projektowe koncepcji programowej pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca S19.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km (w zakresie zadania 1), 42 estakad o łącznej długości ok. 15,7 km, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 roku wydał decyzję środowiskową. Zakres planowanej inwestycji obejmuje drogę główną, drogi poprzeczne, węzły, MOPy, obwody utrzymania, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji drogi.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.