edroga04726 kwietnia odbyła się konferencja konsultacyjna na temat pakietu drogowego, którą Polski Kongres Drogowy zorganizował w Warszawie.
- Tą konferencją otwieramy nowy sposób dyskusji o polskim drogownictwie - powiedział wiceminister Jerzy Szmit i podziękował przedstawicielom branży drogowej za merytoryczną dyskusję i propozycje dotyczące zwłaszcza kwestii techniki i technologii.

Pakiet drogowy to nazwa propozycji optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, wypracowanych podczas kilkumiesięcznych prac zespołów, powołanych przez nowe kierownictwo ministerstwa. Ich celem było zaproponowanie oszczędności w budownictwie drogowym, które umożliwią wybudowanie wszystkich dróg ekspresowych i obwodnic zaplanowanych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

W toku prac zespołów zidentyfikowano wiele kluczowych problemów podrażających budowę dróg. Są wśród nich nadmierne wymagania środowiskowe. Efekt jest taki, że podczas realizacji 99 kontraktów GDDKiA w latach 2007-2013 o łącznej wartości 59 miliardów złotych, wydatki na ochronę środowiska wyniosły 5,5 mld, czyli niemal 10%. Połowę z tego kosztowały ekrany akustyczne. Inny problem to przewymiarowane obiekty inżynierskie: skomplikowane architektonicznie mosty czy przejścia dla zwierząt.

Zaproponowane rozwiązania tych problemów to: oddzielenie finansowania obiektów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia ruchu drogowego od finansowania obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska oraz opracowanie katalogu typowych rozwiązań obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, kładki, przepusty, itp. W kwestiach istotnych dla funkcjonowania rynku budownictwa drogowego, stwierdzono konieczność opracowania wzorów umów i opisu przedmiotu zamówienia, wprowadzenie możliwości wydawania i rozpowszechniania wzorców przez MIiB i powołanie przy Ministrze Rady Ekspertów, składającej się z przedstawicieli zamawiających i wykonawców oraz partnerów społecznych. Rada mogłaby z czasem przekształcić się w samodzielna instytucję - Narodowe Forum Kontraktowe.

- Wiele postulatów wypracowanych przez pięć grup roboczych: do spraw techniki i technologii, zamówień publicznych, prawa ogólnego, finansowania infrastruktury oraz Forum Kontraktowego dotyczyło pilnych zmian ustawowych – powiedział dyrektor Departamentu Dróg Publicznych MIiB Jarosław Waszkiewicz. Chodzi np. o zmianę ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania między jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa inwestycji drogowych. Dotychczas były w takich przypadkach różne interpretacje Regionalnych Izb Obrachunkowych. Inna zmiana w ustawie o drogach publicznych ma dać ministrowi możliwość wydawania i rozpowszechniania wzorców, przykładów i standardów odnoszących się do projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych lub drogowych obiektów inżynierskich, a także do związanych z nimi zamówień publicznych.

Widocznym efektem dotychczasowych prac ma być także powołanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Rady Ekspertów, która miałaby m.in. wypracować wzorcową umowę na realizację zamówienia, wytyczne do sporządzania opisów przedmiotu zamówienia i innych aspektów prowadzenia postępowań przetargowych.

W pracach Grup Roboczych uczestniczyli także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na której spoczywa obowiązek realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych. Dlatego ważna była deklaracja jej szefa, Jacka Bojarowicza, że zgadza się w zasadzie ze wszystkimi przedstawionymi rekomendacjami. - Trzeba jednak mieć swiadomość, że etap realizacji PBDK na jakim obecnie jesteśmy, nie pozwoli na zastosowanie rekomendowanych rozwiązań dla inwestycji, które obecnie są realizowane, lub są w fazie procedury przetargowej – podkreślił Bojarowicz. Ich wdrożenie do przygotowywanych obecnie postępowań będzie możliwe pod warunkiem szybkiego zakończenia prac i konsultacji.

Największy potencjał ograniczania kosztów realizacji inwestycji, według szefa GDDKiA, mają działania rekomendowane przez Zespół Techniki i Technologii. Najszybsze i najbardziej znaczące efekty może przynieść standaryzacja obiektów inżynieryjnych i urządzeń ochrony środowiska. Zastosowanie katalogów typowych urządzeń środowiskowych w inwestycjach będących na etapie przed uzyskaniem decyzji środowiskowych pozwoli wdrożyć te rozwiązania, co przełoży się na realne oszczędności. Inny ważny kierunek to zastosowanie materiałów miejscowych (chodzi głównie o kruszywa), a także „opracowanie standardów”, czyli w praktyce zmiana niekorzystnych obecnie dla drogowców zasad - przebudowy urządzeń obcych podczas realizacji inwestycji drogowych.

Rekomendacje grupy techniki i technologii przedstawił kierujący jej pracami prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Propozycje optymalizacji realizacji inwestycji grupy roboczej ds. techniki/technologii

Stanowisko GDDKiA wobec propozycji optymalizacyjnych

Przypominamy, że uwagi do propozycji grup roboczych można przesyłać do 13 maja, a podsumowanie konsultacji i prezentacja materiału z uwzględnieniem zgłoszonych uwag i wniosków jest planowane na 31 maja 2016 r., podczas pierwszego dnia Targów Infrastruktury Drogowej w Kielcach.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.