contentmap_plugin

budowa 0827 lutego zostały otwarte oferty firm, które zainteresowane są kontynuacją budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73, przerwanej przez poprzedniego wykonawcę w październiku ubiegłego roku. Oferty złożyło 6 wykonawców.

 

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX, AZI-BUD i węgierska DUNA ASZFALT, które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł. Najdroższą propozycję złożył BUDIMEX, wyceniając budowę na ponad 150 mln zł.

Wybór wykonawcy dokonany będzie na podstawie kryteriów: cena - 60%, właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%, równość podłużna nawierzchni - 8%, personel wykonawcy - 6%, termin realizacji - 12% oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%.

W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. przerwało prace. GDDKiA zerwała umowę, ponieważ wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.