file 1Od 1 stycznia 2018 roku, przez najbliższe sześć miesięcy, Konwent Marszałków Województw RP będzie obradował w województwie opolskim. To tradycja, że przez każde pół roku Konwentowi przewodniczy marszałek innego regionu. W województwie opolskim zaplanowano trzy spotkania. Pierwsze z nich odbywa się już 31 stycznia w Opolu.

Jednym z ważniejszych tematów podejmowanym na spotkaniu będzie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na ten temat wypowiedzą się;
- insp. Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu "Działania Komendy Wojewódzkiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego",
- Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego "Granty w ramach Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego",
- Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz programy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego",
- Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym "Działania ITD w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego"
- dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Kierownik Katedry Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu".

***
Konwent Marszałków Województw RP działa już od 1999 roku. Wtedy, gdy powstał samorząd województwa, pojawiła się także potrzeba powołania gremium, które byłoby forum dyskusji i rozwiązywania spraw dotyczących rozwoju regionów. Od tego czasu Konwent wypracował wiele koncepcji i zmian dotyczących zarówno ustawodawstwa, jak i usprawnień w organizacji współpracy samorządów województw z administracją rządową. Marszałkowie podkreślają, że spotkania Konwentu zawsze stwarzały szansę konstruktywnego dialogu wszystkich szesnastu samorządów województw z reprezentantami administracji rządowej i instytucji centralnych.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.