Krajówki po powodziW wyniku powodzi w maju i czerwcu br. poważne uszkodzenia i straty wystąpiły na ciągach dróg krajowych w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim. Nieprzejezdnych było 60 odcinków dróg o łącznej długości ok. 225 km. Na najpilniejsze działania przywracające przejezdność GDDKiA wydała ponad 16 mln zł. Natomiast w przypadku realizowanych kontraktów drogowych powódź spowodowała wstrzymanie prac na 22 budowach, z kolei na 28 kontraktach nastąpi przedłużenie terminów realizacyjnych. Straty finansowe w tym zakresie sięgną 90 mln zł.

Ulewne wiosenne opady i wywołane nimi powodzie spowodowały uszkodzenia nawierzchni, zniszczeniom uległy też elementy urządzeń drogowych i obiektów mostowych. W wielu miejscach rozmyte zostały skarpy, uaktywniły się osuwiska, zamuleniu uległy rowy i przepusty. Nawodnione korpusy drogowe w konsekwencji straciły stateczność, co w wyniku drugiej fali powodziowej spowodowało uszkodzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Działania podejmowane w celu udrożnienia nieprzejezdnych dróg wielokrotnie opóźniał lub wręcz uniemożliwiał utrzymujący się wysoki stan wody.

Straty na drogach

Łączne straty na sieci dróg krajowych spowodowane powodzią zostały oszacowane na kwotę ponad 900 mln zł. Największe odnotowano w regionach: Małopolska – 254,5 mln zł, Opolszczyzna – 174,7 mln zł, Górny Śląsk -  161,3 mln zł, Lubuskie – 83 mln zł, Podkarpacie – 71,8 mln zł, Dolny Śląsk – 60,1 mln zł, Łódzkie – 32,8 mln zł, Świętokrzyskie – 30,1 mln zł. Remonty, odbudowy lub przebudowy zniszczonych bądź uszkodzonych na skutek powodzi dróg krajowych zostaną sfinansowane z Krajowego Funduszu Drogowego. Wykorzystanie tych środków na ten cel umożliwiły zapisy ustawy 5 lipca 2010 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 (tzw. ustawa powodziowa). Wydatki na usuwanie skutków powodzi zostały zaprogramowane w perspektywie trzyletniej. W tym roku kwota przeznaczona na odbudowy wyniesie 196,6 mln zł, w przyszłym roku zostanie wydatkowane 561,1 mln zł, a w roku 2012 – 144,5 mln zł.

Straty w kontraktach

Zapisy zawarte w umowach na realizację inwestycji infrastruktury drogowej, zawieranych między GDDKiA a wykonawcami robót, zakładają przedłużenie czasu ukończenia prac w przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej. Takim zjawiskiem była tegoroczna powódź, zatem przedsiębiorstwa realizujące kontrakty wykorzystują zapisane w umowach uprawnienie. Przedłużenia kontraktów na roboty są jednak poprzedzane dokładną analizą skutków, jakie wywarła powódź, oraz analizą harmonogramów prac. Oceny skutków i konsekwencji powodziowych dokonywali Inżynierowie Kontraktów. To stanowiło podstawę do zatwierdzenia zmian przez GDDKiA.

Analizy roszczeń wykonawców wobec terminów jeszcze trwają. Według stanu na 10 lipca br. liczba kontraktów, których czas na ukończenie zostanie wydłużony z powodu powodzi lub intensywnych opadów deszczu, wynosi 28. Najdłuższy czas przedłużenia realizacji kontraktu oszacowano dla budowy odcinka A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica – sięgnie on ponad 3 miesięcy. Natomiast najkrótszy spośród szacowanych czasów przedłużenia na kontraktach sięga 18 dni. Koszty związane z przedłużeniem terminów GDDKiA ocenia na kwotę 89,2 mln zł, a w tym zadań współfinansowanych z UE - na 78,6 mln zł.

AS

Stan dróg krajowych po powodzi prezentował Norbert Wyrwich – dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA podczas konferencji „Drogi po powodzi”, zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy – Warszawa, 22 lipca 2010 r.

Krajówki po powodzi Krajówki po powodzi Krajówki po powodzi
Krajówki po powodzi Krajówki po powodzi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.