edroga001Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla ulicy 8 Pułku Ułanów. Nowa droga, która powstanie pomiędzy ulicą Zawiłą a skrzyżowaniem ulic Brożka, Grota-Roweckiego i Kapelanka, ma za zadanie odciążyć przede wszystkim ul. Kobierzyńską.

 

Wykonawca sporządził już projekt zagospodarowania terenu wraz z wstępnymi rozwiązaniami wysokościowymi. Opracowywane są tzw. projekty branżowe, a więc odwodnienie, oświetlenie, przebudowa sieci uzbrojenia. Wykonawca uzyskał już pozytywną opinię audytu rowerowego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto prowadzone są odwierty i tzw. sondowania geologiczne, które mają określić warunki gruntowo-wodne. Wykonawca sporządza też materiały geodezyjne, które posłużą do opracowania projektu podziału działek – wyznaczenia granicy pasa drogowego. Po skompletowaniu, dokumentacja projektowa będzie jeszcze podlegała ostatecznemu zaopiniowaniu przez zarządcę drogi, tj. Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Zgodnie z przyjętym planem realizacji zadania oraz umową, wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompletnego projektu budowlanego, łącznie ze złożeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w terminie do końca listopada 2019 r.

Kolejnym etapem prac projektowych będzie opracowanie projektów wykonawczych oraz uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID co jest planowane na wiosnę 2020 r. Po uzyskaniu zgody na realizację ZIM będzie ogłaszał przetarg na budowę.
Przypomnijmy, że ulica 8 Pułku Ułanów ma za zadanie poprawić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Docelowo nowa droga połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Brożka, Grota-Roweckiego i Kapelanka. Takie rozwiązanie poprawi komfort podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza, po jednym pasie w każdą ze stron. Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. W ramach zadania powstaną również chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna. Ulica powstanie w niedużej odległości od budowanego obecnie osiedla komunalnego Przyzby – Zalesie, a także od wybudowanego przed kilku laty osiedla komunalnego Magnolia.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.