edroga001Małopolski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy al. 29 Listopada. Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji planowane jest na wiosnę 2020 roku.

 

Wszczęcie procedury administracyjnej oznacza, że wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony pod koniec maja przez wykonawcę zadania został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Teraz analizowane będą kwestie techniczne, konieczna będzie np. ponowna ocena przedsięwzięcia na środowisko. Przewidywany termin wydania pozwolenia na rozpoczęcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji to wiosna 2020 roku.

Rozbudowa al. 29 Listopada od ul. Woronicza do granic miasta to druga co do wielkości inwestycja infrastrukturalna miasta w północnej części Krakowa. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Jednym z elementów zadania jest rozbudowa dwóch przecinających się z al. 29 Listopada wiaduktów kolejowych.

Celem rozbudowy al. 29 Listopada jest poprawa warunków i płynności ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą jest konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe i STRABAG. Wartość kontraktu to prawie 95 mln zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.