al.29 listUzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w tym roku, rozpoczęcie prac budowlanych w pierwszym kwartale 2020 r. to aktualny plan dla rozbudowy al. 29 Listopada do granic miasta, po tym jak wykonawca inwestycji złożył w imieniu Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie nowy wniosek o ZRID.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w maju - działający na zlecenie ZIM w Krakowie wykonawca -złożył nowy wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granic miasta. – Mamy nadzieję, że tym razem te kwestie, które były przyczyną nierozpatrzenia pierwszego wniosku o ZRID zostały przez wykonawcę uregulowane. Liczymy, że organ prowadzący uruchomi postępowanie wyda decyzję, która pozwoli nam na rozpoczęcie tej ważnej dla mieszkańców inwestycji – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Pierwszy wniosek o ZRID dla rozbudowy al. 29 Listopada został złożony w styczniu tego roku. Po dwóch miesiącach weryfikowania organ prowadzony postępowanie - Małopolski Urząd Wojewódzki – postanowił o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Powodem były kwestie związane z uregulowaniem stanu prawnego i podziałem działek, przez które przebiegać będzie rozbudowana al. 29 Listopada. - Zakładamy, że decyzję ZRID uzyskamy w tym roku. A to pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2020 roku. Wykonawca będzie miał nieco ponad dwa lata na realizację zadania – mówi Łukasz Szewczyk.

Rozbudowa al. 29 Listopada, od ul. Woronicza do granic miasta, to druga co do wielkości inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia.

Jednym z elementów zadania jest rozbudowa dwóch przecinających się z al. 29 Listopada wiaduktów kolejowych. – Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami PKP, by uzgodnić najbardziej dogodny z naszego punktu widzenia, a także z perspektywy funkcjonowania sieci kolejowych termin przebudowy tych obiektów inżynieryjnych – zaznacza dyrektor Szewczyk. - Mamy też nadzieję, że uda się uzgodnić takie terminy zamknięcia torów w ciągu tych dwóch wiaduktów, by nie doszło do opóźnień w realizacji naszego zadania - dodaje.

Celem rozbudowy al. 29 Listopada jest poprawa warunków i płynności ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu al. 29 Listopada do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą jest konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider), STRABAG Sp. z o.o. (partner). Wartość kontraktu to ok. 94,9 mln zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.