mapka w Niepolomice5 lipca wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez polsko-litewskie konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI” na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4. Zaoferowana cena brutto za budowę węzła wynosi ok. 41,8 mln zł. W przetargu oprócz ceny punktowane były właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, termin realizacji i harmonogram.

 

W ramach inwestycji należy wykonać infrastrukturę drogową, w tym: budowę węzła częściowo bezkolizyjnego w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji z A4. Na drodze wojewódzkiej DW 964 zbudowane będą dwa zespolone ronda jednopasowe. Przebudowane zostaną cieki wodne z uwagi na zabezpieczenie nasypów drogowych zjazdu z autostrady A4. Polega ona na przełożeniu koryta rzeki Podłężanki i regulacji koryta potoku Zakrzowianka.

Przebudowa i budowa obejmie także infrastrukturę i uzbrojenie kolidujące z inwestycją, w tym: przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, przebudowę odwodnienia, budowę kanału technologicznego, budowę sieci oświetlenia projektowanego węzła drogowego i drogi wojewódzkiej, budowę nowego oświetlenia istniejącej autostrady,
wymianę opraw oświetleniowych oraz wygrodzenia, barier i ekranów akustycznych, wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego i nowego oświetlenia istniejącej autostrady.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie burmistrza miasta i gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

Codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4500 osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000 ) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej DW 964.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.