828x02 grudnia o godz. 8.30 w Hali InnoEkoTech na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej rozpoczął się Latający Uniwersytet Drogowy, czyli warsztaty skierowane do studentów kierunków technicznych, podczas których poruszone zostaną następujące tematy: projektowanie infrastruktury drogowej, najnowsze metody badania asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz parametry techniczno-eksploatacyjne nawierzchni drogowych.

Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) został założony z inicjatywy pracowników Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i ORLEN Asfalt Sp. z o. o. Jest to nieformalna organizacja, która ma na celu wymianę oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego.

W ramach LUD odbyły się już warsztaty studenckie w Białymstoku 2018 (17-19 października 2018), w Lublinie 2019 (16 - 18 października 2019) oraz w formie zdalnej 2020 (17 - 18 grudnia 2020). Uczestniczyło w nich około 30 studentów głównie z specjalności drogowej. Podczas zajęć studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu technologii nawierzchni drogowych oraz projektowania dróg, które często wykraczały poza zakres programu zajęć. Uczestnictwo w warsztatach to też okazja do poznania środowiska naukowego z innej niż macierzysta uczelnia. Fantastyczna atmosfera, która towarzyszy podczas warsztatów studentom i prowadzącym, sprzyja nie tylko pogłębianiu wiedzy z zakresu aktualnych problemów inżynierii drogowej, ale i wspólnej integracji.

Od 2020 do LUD dołączyli pracownicy i studenci z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej, natomiast w 2021 - Politechniki Krakowskiej.
Prowadzącymi IV Studenckie Warsztaty Drogowe są pracownicy Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz pracownicy Działu Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
Organizatorem jest Latający Uniwersytet Drogowy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddział w Białymstoku.
Sponsorem warsztatów został ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Patronat nad wydarzeniem objęli: SITK RP Oddz. Białystok, Polski Kongres Drogowy, Portal drogowy Edroga.pl,

Tematyka warsztatów:
Warsztat I ,,Budujemy wieże” - gra integracyjna – dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK
Warsztat II ,,Lepkość lepiszcza asfaltowego” – dr inż. Lesław Bichajło, mgr inż. Krzysztof Kołodziej Politechnika Rzeszowska
Warsztat III „Spękania niskotemperaturowe nawierzchni asfaltowych” – dr hab. inż. Marek Pszczoła, dr inż. Łukasz Miejłun, Politechnika Gdańska
Warsztat IV ,,Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie” – dr inż. Krzysztof Błażejowski, mgr inż. Marta Wójcik – Wiśniewska, mgr inż. Wiktoria Baranowska, mgr inż. Przemysław Ostrowski, Orlen Asfalt Sp. z o. o.
Warsztat V ,,Alternatywne (względem koleinowania) metody oceny odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na deformacje trwałe” dr inż. Piotr Zieliński, dr inż. Jarosław Górszczyk, Politechnika Krakowska
Warsztat VI - ,,Projektowanie dróg z wykorzystaniem programu AutoCad Civil3D” – mgr inż. Michał Jurkowski, Politechnika Lubelska;
Warsztat VII ,,Kruszywa drogowe w warstwie ścieralnej – skąd te szczególne wymagania?” – dr inż. Marta Wasilewska, dr inż. Paweł Gierasimuk, mgr inż. Dominik Grzyb, Politechnika Białostocka)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.