roboty drogoweKołobrzeg przygotowuje się do remontu najkrótszego komunikacyjnego połączenia z nadmorskimi atrakcjami turystycznymi i portem. Chodzi o modernizację ul. Wylotowej. Inwestycji zaplanowanej przez starostwo powiatowe pomogą unijne fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Przebudowa ul. Wylotowej obejmie kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową. Na części drogi zaplanowane prace będą kontynuacją wcześniejszych robót. Nowe działania dotyczą zaś rejonu od ul. Jedności Narodowej do ul. Bałtyckiej. W sumie po remoncie jezdnia będzie mieć szerokość 6 metrów, wyprofilowane pobocza oraz zmodernizowane zatoki autobusowe i odwodnienie. Tym samym skróci się także czas podróży po nadmorskim kurorcie oraz zwiększy się jej bezpieczeństwo.

Koszt inwestycji władze powiatu kołobrzeskiego oszacowały na ponad 3,6 mln zł. Przyjęty termin realizacji przedsięwzięcia to: 3 czerwca - 31 grudnia 2019 roku. Urząd Marszałkowski wesprze remont transportowej infrastruktury eurofunduszami Programu Regionalnego. Będzie to kwota 3 mln zł.

Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.