18524Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie oraz olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisały porozumienie o współpracy. Leśnicy i drogowcy będą ze sobą konsultować lokalizację i zagospodarowania przejść dla zwierząt oraz ich otoczenia. Umowa obejmuje też monitoring korzystania przez zwierzęta z przejść dla nich przeznaczonych.

 

Dokument zobowiązuje GDDKiA i RDLP do wzajemnej współpracy w zakresie przekazywania wiedzy o środowisku przyrodniczym w przestrzeni ich działania. Zgodnie z podpisanym porozumieniem strony będą konsultowały lokalizację przejść dla zwierząt, zagospodarowanie obiektów inżynierskich oraz stref wokół nich.

Na mocy zawartego porozumienia prowadzony będzie także monitoring korzystania przez duże i średnie zwierzęta z przejść dla nich przeznaczonych. Na przejściach zostaną zamontowane kamery monitorujące wykorzystanie obiektu przez zwierzęta. Podstawowym celem monitoringu będzie ocena skuteczności „zielonych mostów” oraz zebranie danych do projektowania kolejnych obiektów tego typu i sformułowania ewentualnych zaleceń odnośnie kształtowania powierzchni i otoczenia przejścia. Informacje uzyskane z monitoringu będą mogły być wykorzystywane także w pracach naukowych. Zakup, montaż i obsługę serwisową sprzętu niezbędnego do wykonania monitoringu zapewni GDDKiA, natomiast nadleśnictwa zajmować się będą bieżącą obsługą urządzeń i zbieraniem danych.

Zawarte porozumienie jest kolejnym w dotychczasowej współpracy RDLP i GDDKiA. Na mocy porozumienia z 2012 roku objęto monitoringiem przejścia na drodze krajowej nr 16 Barczewo - Biskupiec i drodze ekspresowej S7 Olsztynek - Nidzica. Dane z monitoringu tych przejść dostępne są na stronie internetowej GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3209/Monitoring-przejsc-dla-zwierzat.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.