contentmap_plugin

budowa 06Zakończył się pierwszy etap prac projektowych związanych z realizacją blisko 12-kilometrowego łącznika pomiędzy węzłem Kurów Zachód na S17 a obwodnicą Puław. Do wojewody lubelskiego wpłynął wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Otrzymanie decyzji ZRID umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac w terenie.

Umowę na zaprojektowanie i budowę połączenia węzła Kurów Zachód na S17 z mostem w Puławach podpisano 30 grudnia 2014 roku. Jest to pierwsza duża umowa w trybie „projektuj i buduj” realizowana przez lubelski oddział GDDKiA. Wykonawca opracował już niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, a teraz kontynuuje prace nad projektem wykonawczym. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpocznie roboty budowlane, które będzie mógł zawiesić w okresach zimowych pomiędzy 15 grudnia i 15 marca. Przewidywana data zakończenia budowy to 30 kwietnia 2018 roku.

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa łącząca pierwszy odcinek obwodnicy Puław oraz węzeł Kurów Zachód na S17, o długości około 11,84 km. Powstaną dwa węzły, dwa skrzyżowania, cztery wiadukty drogowe, cztery mosty, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego.

Wartość całej inwestycji to około 323 mln zł. Umowa z wykonawcami, konsorcjum firm Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstws Robót Drogowych Zwoleń, opiewa na około 233 mln zł. Wydatki na realizację będą współfinansowane ze środków unijnych.

Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową obwodnicy. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne itp. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. GDDKiA natomiast wypłaca należne kwoty.

Źródło: GDDKiA O/Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.