edroga087Miejski Architekt Zieleni będzie czuwał nad ochroną zieleni przy inwestycji na Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego w trakcie ich przebudowy. W imieniu prezydenta ma dopilnować, by w trakcie prowadzonej inwestycji zieleń była należycie chroniona, a także wspólnie z wykonawcą oraz Zarządem Dróg i Mostów, szukać możliwości ocalenia kolejnych drzew na tzw. etapie wykonawczym, np. poprzez korektę przebiegu ścieżki rowerowej czy pozostawienie niektórych drzew w chodniku.

 

Po wyłonieniu wykonawcy przedstawiciele prezydenta, wspólnie z Zarządem Dróg i Mostów, jeszcze raz przeanalizują projekt sprawdzając, czy istnieje możliwość np. rozdzielenia biegów ścieżki rowerowej, pozostawienia drzew w jej skrajni, ochrony drzew rosnących w przebiegu ciągów pieszych – bez zasadniczych zmian założeń projektu i konieczności zmiany dokumentacji. Miasto jest też po wstępnych rozmowach z Polską Spółką Gazowniczą, która ma rozważyć możliwość pozostawienia przestarzałych rur po ich opróżnieniu i zasklepieniu, tak, by zrezygnować z ich usuwania, a tym samym oszczędzić kolejne drzewa.

Ostatni remont Al. Racławickich miał miejsce w 1987 r. Przebudowa Al. Racławickich to także wyznaczenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, zakup 5 autobusów elektrycznych. W godzinach szczytu na odcinku od ul. Lipowej do al. Długosza łączna częstotliwość komunikacji miejskiej wynosi poniżej 1 minuty.

– Niezależnie od opinii niektórych przedstawicieli ruchów miejskich, ochrona zieleni na Al. Racławickich jest dla mnie priorytetowa. Osobiście będę rozmawiał z wykonawcą, którego wyłonimy w przetargu, by sprawdzić, czy na etapie realizacji są jeszcze możliwości ocalenia kolejnych drzew, a zadaniem Miejskiego Architekta Zieleni będzie nadzór nad pracami pod kątem ochrony zieleni. Nie odpuszczę tego tematu, jednak musimy pamiętać, że Al. Racławickie to dziś tykająca bomba ze względu na przestarzałą instalację gazową z lat 70. Pamiętamy wszyscy, w jakim stanie były sieci pod deptakiem remontowanym w latach 90. Nie trzeba zatem wiele wyobraźni żeby domyśleć się, jak wygląda sytuacja w tym przypadku. Dlatego ta przebudowa jest tak konieczna, a sam remont nawierzchni nie byłby wystarczający – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Według pierwotnych, przygotowanych przez projektanta założeń, z Al. Racławickich miało zniknąć 261 drzew. W skutek konsultacji, analiz pracowników miejskich i zmian projektu, ostatecznie liczba ta zmalała do 26, a 37 kolejnych drzew zostanie przesadzonych. Te liczby nie są ostateczne, ponieważ na etapie realizacji, wspólnie z wykonawcą miasto będzie szukało kolejnych możliwości pozostawienia drzew, planowanych w projekcie do wycinki. Dziś do usunięcia przeznaczone są drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem ścieżki rowerowej, chodników i enklaw dla pieszych. Jednocześnie zostanie tu posadzonych ponad 130 nowych drzew i krzewów, a co najmniej kolejnych 40 na ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego.

Przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
i uzyska 85% dofinansowania ze środków europejskich. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł.

Przebudowa to także możliwość modernizacji kanalizacji sanitarnej i wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, w tym kompleksowego odbioru wód opadowych z tego obszaru. Obecnie kanalizacją zbiorczą trafiają one do rzeki Bystrzycy. Tymczasem na nawierzchniach ulic gromadzi się wiele negatywnych substancji, a także pyły pochodzące ze smogu. Nowoczesna kanalizacja deszczowa pozwoli na uzdatnianie odpadów gromadzonych na tych ulicach.

W pierwszym etapie zostaną przebudowane Al. Racławickie z rondem im. Honorowych Krwiodawców oraz ul. Poniatowskiego, w drugim przebudowywana będzie ul. Lipowa.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.