Spis treści

Mapy i opracowania numeryczneDla osiągnięcia celu, jakim jest budowa georeferencyjnej bazy danych obiektów topograficznych o charakterze rejestru publicznego, niezbędna i konieczna jest współpraca oraz wymiana danych pomiędzy poszczególnymi poziomami Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rodzaje map i opracowań numerycznych

Konieczność wymiany danych pomiędzy zasobami w określonym celu, powinna być uregulowana w najbliższych planowanych zmianach przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem służby geodezyjnej i kartograficznej.

Kolejność organizacyjno-technologiczna dojścia do baz danych obiektów topograficznych w pierwszej kolejności o dokładności mapy topograficznej w skali 1:10000 przyjęta przez GUGiK przedstawia się następująco:

I Faza

 • aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych i Państwowego Rejestru Granic
 • kontrola i weryfikacja wszystkich baz danych obiektów topograficznych wykonanych do tej pory w ramach zamówień publicznych (ponad 1000 godeł)
 • uspójnienie tych baz między arkuszami i między warstwami
 • rozpoczęcie budowy bazy danych obiektów topograficznych w wersji warstwowej poczynając od sieci drogowej i kolejowej (trwają procedury przetargowe na realizację tego zadania dla kilku województw)

II Faza

 • uruchomienie portali i serwerów katalogowych z elementami bazy danych obiektów topograficznych w pierwszej kolejności na stronach internetowych: geoportal.gov.pl i wodgik.katowice.pl
 • umieszczanie kolejnych uspójnionych warstw baz danych obiektów topograficznych na stronach internetowych geoportal.gov.pl i stronach internetowych wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: sieci hydrograficznej, budynków, warstwy adresowej itd.
 • rozpoczęcie systemowej bieżącej aktualizacji BDOT w kolejności ustalonych priorytetów na podstawie: danych przekazywanych z powiatów i danych ze zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych

Z uwagi na różne znaczenie gospodarcze poszczególnych obiektów topograficznych, przyjęto następującą kolejność tworzenia bazy danych obiektów topograficznych, według niżej wymienionych warstw i grup obiektów topograficznych wraz z nazewnictwem:

 1. Drogi i obiekty z nimi związane (wybrane najważniejsze elementy)
 2. Koleje i obiekty z nimi związane (wybrane najważniejsze elementy)
 3. Wody i obiekty z nimi związane
 4. Osadnictwo - budynki i budowle wraz z obiektami gospodarczymi
 5. Pozostała infrastruktura techniczna
 6. Użytkowanie terenu

Podział organizacji pracy w zakresie budowy bazy danych obiektów topograficznych, należy podzielić na prace realizowane:

 • w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • prace realizowane w ramach zamówień publicznych
 • prace realizowane w ramach projektu Geoportal.gov.pl

Podjęte zostaną prace organizacyjne mające na celu prowadzenie na bieżąco aktualizacji już raz utworzonej warstwy (tematu) bazy danych przez pracowników w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prace mające na celu jednokrotne wprowadzanie do bazy danych informacji geometrycznej i atrybutowej o obiektach topograficznych zbieranej na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Prowadzone są rozmowy i czynione są starania maksymalnego wykorzystania istniejących informacji w bazach danych branżowych np.: zarządów dróg, kolei, lasów państwowych, zarządów gospodarki wodnej itd.

W GUGiK inicjowane i koordynowane będą prace badawcze, wdrożeniowe i testowe w zakresie opracowania i wykorzystania oprogramowania, przede wszystkim do: generalizacji ilościowej i jakościowej obiektów topografi cznych, automatycznego przekazywania wybranych danych (wymaganych dla budowy BDOT) z operatów geodezyjnych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli i zarządzania bazą danych obiektów topografi cznych na poziomie wojewódzkim i centralnym.

Tabela. Stan i plany realizacji baz danych obiektów topograficznych o dokładności i szczegółowości mapy topografi cznej w skali 1:10 000 (według województw)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.