edroga1009Częstochowa, Zamość, Łomża i Rybnik to miasta, które na realizację projektów drogowych pozyskały w sumie blisko 208 mln złotych dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach konkursu "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T". 8 lutego 2017 roku ich przedstawiciele podpisali umowy dotyczące unijnego wsparcia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- Są to bardzo ważne inwestycje dla miast - podkreślał na uroczystości podpisania czterech umów Witold Słowik, podsekretarz stanu z Ministerstwa Rozwoju. - Niejednokrotnie są to miasta średniej wielkości i te inwestycje przyczynią się do usprawnienia komunikacji w tych miastach. Spowodują, że część ruchu opuści ścisłe centrum, więc na pewno będzie miało to bardzo pozytywny wydźwięk w aspekcie funkcjonowania tych miast, jak również w aspekcie ochrony środowiska.

- Ten nowy rok bardzo dobrze rozpoczynamy, jeśli chodzi o wdrażanie i realizację projektów europejskich w sektorze transportu - mówił podczas uroczystości Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zapowiadając równocześnie, że już niebawem zawarte zostaną umowy o dofinansowanie z kolejnymi samorządami.

Częstochowa
Projekt: „Rozbudowa DK46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie"

Droga krajowa nr 46 w znacznym stopniu obciążona jest ruchem samochodowym (w tym ciężkim), zarówno miejskim, jak i tranzytowym. DK 46 jest główną trasą wylotową z Częstochowy i docelowo będzie dojazdem do budowanej po zachodniej stronie miasta autostrady A1. Dofinansowana inwestycja polega na rozbudowie DK 46 (droga krajowa poza siecią TEN-T) w Częstochowie, na odcinku o długości ok. 5,46 km, od zachodniej granicy miasta do skrzyżowania z ul. Jadwigi i Św. Barbary oraz budowie nowej drogi tzw. obejścia ul. Św. Barbary (ok. 1,73 km). Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie wysokoprzepustowego, bezpiecznego połączenia drogowego miasta z autostradą A1 i zwiększenie dostępności transportowej Częstochowy. Projekt obejmie rozbudowę istniejącego odcinka DK 46 i budowę nowej drogi krajowej wraz z przebudową głównych skrzyżowań, przebudową 3 istniejących obiektów mostowych z zapewnieniem standardu nośności 115kN/oś. Ponadto zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, chodników, elementów ITS, BRD. W rezultacie przeprowadzonych prac zmniejszy się natężenie ruchu, zwłaszcza tranzytowego w centrum Częstochowy. Wpłynie to pozytywnie na stan bezpieczeństwa  na drodze i zmniejszenie liczby wypadków. Poprawi się również dostępność komunikacyjna do terminali intermodalnych na terenie województwa śląskiego (np. lotnisko w Pyrzowicach) i kraju oraz do węzłów przesiadkowych na terenie Subregionu Północnego oraz w obrębie całego województwa.

Wartość całkowita projektu: 120 169 200,86 PLN
Dofinansowanie UE: 96 697 572,99 PLN
Termin realizacji: 20.12.2019

Zamość
Projekt: „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)"

Inwestycja prowadzona na terenie Zamościa polega na przebudowie blisko 5-kilometowego odcinka drogi od al. 1 Maja, (od mostu nad rzeką Łabuńką) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta). Ciąg drogi krajowej został zaprojektowany na całej długości jako droga o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, tak by ciąg transportowy spełnił wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyeliminowane zostaną kolizje na skrzyżowaniach, a dalsze usprawnienie ruchu zapewnią trzy dwupasowe ronda. Ze względu na zły stan nawierzchni drogi, na całym jej odcinku zaprojektowano pełną wymianę konstrukcji przy jak największym odwzorowaniu wysokościowym jezdni. Również na całym odcinku zaprojektowano oświetlenie ciągu głównego, chodników i ścieżek rowerowych z zastosowaniem lamp solarno-hybrydowych. Przebudowa drogi w Zamościu charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii pozyskiwania energii słonecznej oraz redukcji zanieczyszczeń. Inteligentny System Transportowy obejmował będzie elektroniczne tablice informacyjne, system monitoringu wizyjnego oraz znaki zmiennej treści. Przebudowana droga pozwoli na zmniejszenie zatłoczenia oraz poprawę płynności  i bezpieczeństwa ruchu pojazdów na całym odcinku trasy objętym inwestycją. Projekt wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego: zmniejszy się emisja spalin i hałas (poprzez ustawienie ekranów akustycznych). Inwestycja przełoży się na poprawę dostępności oraz atrakcyjności regionu dla odwiedzających Zamojszczyznę. Wzdłuż budowanej drogi powstanie ścieżka rowerowa i „zielona wyspa”, które będą doskonałymi punktami rekreacji pieszo-rowerowej dla mieszkańców i turystów.

Wartość całkowita projektu: 96 315 011,86 PLN
Dofinansowanie UE: 81 867 760,08 PLN
Termin realizacji: 30.11.2021 r.

Łomża
Projekt: „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63"

Inwestycja w Łomży obejmie przebudowę trzech odcinków ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 (poza siecią TEN-T) o łącznej długości 1,5 km. Przedsięwzięcie ma głównie na celu polepszenie dostępności drogowej miasta i jest podzielone na trzy zadania inwestycyjne: przebudowa ul. Sikorskiego odc. I, przebudowa ul. Sikorskiego odc. II, rozbudowa ul. Szosa Zambrowska. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych wzrośnie standard nośności drogi do 115 kN/oś. Projekt obejmuje także wdrożenie technologii ITS (zaplanowana kamera na rondzie Lutosławskiego). Ponadto zmniejszą się koszty eksploatacji pojazdów oraz emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałas. Skróci się również czas podróży oraz, co istotne dla mieszkańców miasta, zwiększy się dostępność transportowa Łomży do sieci TEN-T. Zapewniona również będzie lepsza komunikacja w mieście; powstaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców, zapewni ułatwienia dla firm, a także dostępność do centrum miasta. Polepszy się połączenie z drogą ekspresową S8.

Wartość całkowita projektu: 17 450 167,24 PLN
Dofinansowanie UE: 14 832 642,15 PLN
Termin realizacji: 22.12.2017

Rybnik
Projekt: „Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku"

Prace budowlane prowadzone będą na terenie Rybnika, miasta położonego w niewielkiej odległości od najważniejszych szlaków drogowych będących częścią sieci TEN-T. Droga krajowa nr 78 jest główną osią komunikacyjną Aglomeracji Rybnickiej i zapewnia dojazd do autostrady A4, a na odcinku granica państwa – autostrada A4 - lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach stanowi bezpłatną alternatywę dla autostrady A1. W ostatnich latach władze miasta inwestowały w przebudowę prawie całego miejskiego odcinka DK 78. Ostatni przeznaczony do przebudowy odcinek DK 78 to ważny fragment obwodnicy ścisłego centrum Rybnika. Przebiega on ulicą Kotucza od ronda Wileńskiego do Ronda Gliwickiego (0,79 km). Inwestycja obejmuje przebudowę DK 78 na odcinku pomiędzy rondem Wileńskim a rondem Gliwickim i stanowi ostatni etap trwającej od 2006 roku przebudowy DK 78. Prace budowlane mają na celu dostosowanie standardu tego odcinka drogi krajowej do wymagań Unii Europejskiej (m.in. nośność 115 kN/oś), co w efekcie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz udrożnienie tego ważnego szlaku komunikacyjnego. Realizacja projektu została podzielona na dwa zadania: I „Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną z dojazdami w ciągu ul. Kotucza” (zadanie to zostało już w całości zrealizowane w 2014 r), II „Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu do ronda Gliwickiego w tym skrzyżowanie z ul. Rudzką” – zadanie to jest planowane do realizacji w 2017 roku.

Wartość całkowita projektu: 17 140 493,83 PLN
Dofinansowanie UE: 14 405 442,16 PLN
Termin realizacji: 30.11.2017

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.