MM w transporcieW tym roku do European Platform on Mobility Management - EPOMM przystąpiły trzy kolejne państwa: Finlandia, Norwegia i Włochy. W ten sposób wskazały, że zarządzanie mobilnością (Mobility Management - MM) jest jedną z istotnych metod rozwiązywania problemów transportowych.

W liczącej 5,3 mln mieszkańców Finlandii na tysiąc osób przypada 515 samochodów, którymi wykonuje się aż 58 procent codziennych podróży. Finowie po latach intensywnych prac nad bezpieczeństwem drogowym postanowili, że ich narodowy sektor transportu powinien poszerzyć swoje działania o metody Mobility Management.

W 2010 r. została utworzona Fińska Agencja Transportowa, której rola polegała na wdrażaniu polityki transportowej państwa. W jej kompetencje wchodzi upowszechnianie praktyk Mobility Management. W tej pracy pomaga jej Motiva Ltd., czyli specjalistyczna spółka promująca wydajne i efektywne zużycie energii i materiałów. Spółka ta jest też krajowym punktem kontaktowym dla EPOMM.

Norwegia to państwo liczące 4,9 mln mieszkańców, w którym na tysiąc osób przypada 458 samochodów. Samochody mają 68-procentowy udział w codziennych podróżach Norwegów. W tym skandynawskim kraju już podjęto pewne projekty z zakresu zarządzania mobilnością i zainwestowano w nie pewną ilość środków finansowych.

W Norwegii, cele narodowe polegające na obniżeniu lokalnych zanieczyszczeń i emisji CO2 wywierają nacisk na sektor transportu, aby ten podjął odpowiednie działania. Opłaty drogowe, obostrzenia dotyczące parkowania, ulepszenia transportu publicznego, zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz przedsięwzięcia związane z rowerzystami i pieszymi będą głównymi punktami w przyszłych założeniach polityki transportowej tego państwa.

Norwegian Public Roads Administration (NPRA) opowiada się za użyciem szerszego wachlarza przedsięwzięć skierowanych szczególnie do grup biznesowych, ale również do organów publicznych. Zwraca uwagę na istnienie potrzeby promowania planów podróży w biznesie, car-sparingu i carpoolingu (oferowanie przejazdów i korzystanie z wolnych miejsc w samochodach) oraz innych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem mobilnością, aby stworzyć bardziej stabilny transport.

W Norwegii w 2007 roku wydano instrukcję zawierającą ważne kroki, jakie należy podjąć w celu wdrożenia przedsięwzięć Mobility Management. Między innymi rząd miał ustanowić narodowe centrum kompetencyjnie odpowiedzialne za zarządzanie mobilnością, miał też sprawdzić możliwość stworzenia przepisów narzucających spółkom tworzenie planów podróży i wprowadzenia korzystnych zmian opodatkowania spółek, które je wdrażają. Jednak te zamierzenia nie przyniosły jeszcze żadnych efektów.

W ponad 60-milionowych Włoszech na tysiąc mieszkańców przypada 608 samochodów, których udział w codziennych podróżach stanowi 65 procent. Spośród trzech nowych członków EPOMM to właśnie Włochy mają najdłuższe i najbogatsze doświadczenia w zarządzaniu mobilnością (Mobility Management). Tę metodologię przyjęto dekretem Ministra Środowiska w 1998 r. Na tej podstawie wprowadzone zostało stanowisko manedżera mobilności w spółkach zatrudniających więcej niż 300 osób.

Drugi dekret - z 2000 r. - zapewniał dopłaty strukturalne dla MM i rozszerzył zakres tego o podróże z domu do szkoły, wprowadził też plany podróży do wszystkich uczęszczanych miejsc oraz ustanowił manedżerów mobilności dla całych terenów. Obecnie jest około 67 biur mobilności i 800 manedżerów mobilności w spółkach we Włoszech.

Poprzez współpracę i wymianę wiedzy w sieci EPOMM, włoski krajowy punkt kontaktowy Euromobility (Związek Managerów Mobilności) ma nadzieję rozszerzyć definicję MM do koncepcji stałej formy transportu oraz liczy, że poradzi sobie z nadmiernym używaniem samochodów osobowych do codziennych podróży poprzez „miękkie” środki,  takie jak budowanie świadomości transportowej, edukowanie o mobilności oraz promowanie alternatywnych form transportu.

Źródło: www.epomm.eu European Platform on Mobility Management

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.