Spis treści

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą” to projekt badawczy współfinansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania lepiszcza gumowo-asfaltowego oraz mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych (MMGA) charakteryzujących się poprawionymi właściwościami reologicznymi. Stworzenie takiego rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwoli wykonywać nawierzchnie o zwiększonej trwałości, odporne na starzenie oraz charakteryzujące się obniżoną hałaśliwością. Opracowane MMGA będą nowymi, ekologicznymi produktami umożliwiającymi zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. Projekt badawczy łączy zatem aspekty techniczno-technologiczne z ekonomicznymi i ekologicznymi.

Projekt został oparty na założeniu, że innowacyjna, przyjazna dla środowiska technologia modyfikacji asfaltów drogowych będzie wykorzystywała dodatki gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. W procesie modyfikacji, do wspomagania dewulkanizacji gumy będą zastosowane dodatki (plastyfikatory) zawierające związki pochodzenia roślinnego.

Część badawcza projektu (tzw. faza prac przemysłowych) polega na wykonaniu badań laboratoryjnych  lepiszczy i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych w zakresie opracowania nowej technologii modyfikacji lepiszczy asfaltowych miałem gumowym oraz opracowania składu MMGA do budowy nawierzchni o podwyższonej trwałości i odporności na starzenie w porównaniu z technologiami tradycyjnymi.

Faza tzw. rozwojowa projektu obejmuje budowę dwóch doświadczalnych odcinków nawierzchni drogowej, na podstawie których będzie dokonana ocena opracowanej technologii i zostaną zweryfikowane wyniki badań laboratoryjnych.

W części wdrożeniowej projektu zaplanowano zakup przemysłowego urządzenia do modyfikacji lepiszczy asfaltowych miałem gumowym, by w ten sposób wprowadzić do praktyki uzyskane wyniki badań. Zaplanowano również modernizację wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych, tak by współpracowała ona z urządzeniem do modyfikacji asfaltu gumą, co z kolei służy uzyskaniu ciągu technologicznego pozwalającego wdrożyć nową technologię produkcji MMGA.

W projekcie uczestniczy kilka podmiotów. Jego koordynatorem oraz wnioskującym o środki PO IG do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest spółka Polski Asfalt. Wiodącymi jednostkami badawczymi, odpowiedzialnymi za prace laboratoryjne, są Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej oraz Instytut Badań Technicznych TPA. Z kolei spółka Strabag odpowiada za część rozwojową projektu i do jej obowiązków należy wykonanie odcinków doświadczalnych. Natomiast prace wdrożeniowe wykona spółka BMTI Polska, w tym dokona zakupu urządzenia do modyfikacji asfaltu gumą. Partnerem w projekcie jest też Urząd Miasta i Gminy Pruszków, który udostępni teren pod wykonanie odcinków doświadczalnych.

Realizację projektu podzielono, zgodnie z założeniami PO IG,  na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy etap realizacji projektu (Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych) objął wykonanie prac przemysłowych o charakterze laboratoryjnym oraz prac rozwojowych, mających na celu testowanie technologii w warunkach przemysłowych. W drugim etapie (Działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R) nastąpi zakup przemysłowego urządzenia do modyfikacji asfaltu gumą (dofinansowanie wynosi 30% kosztów zakupu) oraz uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do stosowania tego urządzenia.

Prace laboratoryjne wykonywane w ramach projektu składają się z kilku zadań. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej realizuje następujące zadania:

- (Z-1) Badania lepiszczy wyjściowych przewidzianych do modyfikacji i charakterystyka dodatków modyfikujących.

- (Z-2) Badania lepiszczy porównawczych (polimeroasfaltów).

- (Z-3) Wstępne modyfikacje lepiszczy gumą. Optymalizacja procesu modyfikacji i stosowanych dodatków. Określenie podstawowych właściwości wytworzonych lepiszczy.

- (Z-4) Modyfikacja lepiszczy dodatkiem gumy. Badania właściwości podstawowych i reologicznych. Analiza wyników badań lepiszczy modyfikowanych i wybór optymalnych lepiszczy do dalszych badań.

Kolejne trzy zadania powierzono Instytutowi Badań Technicznych TPA:

- (Z-5) Opracowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami porównawczymi (polimeroasfaltami).

- (Z-6) Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o ciągłym uziarnieniu z lepiszczami gumowo-asfaltowymi.

- (Z-7) Badania mieszanek mineralno-asfaltowych o nieciągłym uziarnieniu z lepiszczami gumowo-asfaltowymi.

Zadanie ósme (Z-8) powierzono Wydziałowi Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Instytutowi Badań Technicznych TPA. Dotyczy ono opracowania katalogu recept mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi dodatkiem gumy.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.