Spis treści

Rozwiązując ten problem postawiono następujące cele:

  1. Platforma do wykonywania obliczeń ma być powszechne znana i używana – wybrano EXCEL,
  2. Dane wyjściowe do obliczeń i symulacji zmienności potoków ruch oparte o pomiar - dane wyjściowe dostarcza zleceniodawca,
  3. Modelowanie, symulacja, prognozowanie wykonane w oparciu o: zbiór funkcji celu, prawie zachowania ciągłości strumienia - istnieją bezpośrednie związki pomiędzy pomiarem ruchu a zbiorem funkcji celu i ciągłością strumienia pojazdów,
  4. Komórkowy model ruchu Nagela–Schreckenberga - dla skali makro model komórkowy jest zbieżny z działaniem modelu autorskiego.
Rys. 4. Plan lublina ze skrzyżowaniami przyjętymi do modelowania Rys. 5. Źródło pozyskania danych Rys. 6. Źródłem pozyskania danych był też pomiar uzupełniający
Rys. 7. Pierwotny model układu komunikacyjnego obszaru miał postać Rys. 8. Model układu komunikacyjnego obszaru uwzględniający wytyczne do projektowania Rys. 9. Graficzna prezentacja modelu matematycznego fragment układu komunikacyjnego obszaru dane wyjściowe do obliczeń
Rys. 10. Graficzna prezentacja modelu matematycznego fragment układu komunikacyjnego obszaru dane do obliczeń po kalibracji Rys. 11. Graficzna prezentacja modelu matematycznego fragment układu komunikacyjnego obszaru wynik po symulacji zmienności potoków ruchu Rys. 12. Wynikiem obliczeń na modelu matematycznym jest prognoza

Postawiony przed zespołem problem został rozwiązany, a określone cele zrealizowane. Zbudowano matematyczny model ruch dla otoczenia projektu ulicy Muzyczna w Lublinie, określono wielkości potoków pojazdów (w strukturze) dla nieistniejących (nowo projektowych skrzyżowań i ciągów ulicznych, obliczono prognozy ruchu w wymaganym przedziale czasowym. Zasady przyjęte przy tworzeniu modelu zostały spełnione: zbiór funkcji celu prezentuje pomiar na wlotach przyjętych do modelu skrzyżowań, funkcję ciągłości ruchu (strumienia) wypełnia wykonana kalibracja modelu, zasady tworzenia modelu oparto o model komórkowy stosowany obecnie do modelowania ruchu ulicznego. Autorski model spełnia założenia modelu komórkowego następująco:
- prędkość ruchu pojazdów ma wartość 0 lub 1, ze względu ma rozpatrywanie w skali makro,
- odległość między skrzyżowaniami ma wartość 0 lub 1,
- przekaz danych (kalibracja i symulacja) z wylotu jednego skrzyżowania na wlot sąsiedniego następuje w chwili zmiany stanu układu z 0 na 1.

Opracowany algorytm został przetestowany na osiemnastu ze sobą połączonych skrzyżowaniach. Zalety charakteryzujące aplikację to: oparcie na prostych działaniach matematycznych, prostota obsługi, przejrzystość danych otrzymanych z symulacji. W roku 2010 rozbudowano algorytm o nowe możliwości tj., symulacji strukturą rodzajową pojazdów w określonych kierunkach - co pozwala na możliwość np. oceny wariantów przebiegu projektowanego „BUS PASA” Możliwość bezpośredniego podłączenia obliczonych prognoz ruchu uzyskanych z modelu i (lub) symulacji do innych aplikacji napisanych w EXCEL takich jak studium wykonalności, pozwala nas szybką ocenę jak przy zmianach geometrii, niewymagających wielkiego wkładu inwestycyjnego, można uzyskać długo falowe efekty w postaci np. wyższej prędkości przejazdu. [5]. Dodatkowo aplikacja może być podłączoną obliczeń inżynierskich: drogowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony. Wszystkie aplikacje otrzymują jednakowe dane, a ich zmiana w pliku źródłowym (model ruchu dane wejściowe) powoduję automatyczne przeliczenie we wszystkich aplikacjach pod warunkiem, że są one prawidłowo skojarzone łączami.

Władysław Skonecki, SITK /o Lublin
Barbara Wójtowicz, SITK /o Lublin
Jerzy Ekiert, Politechnika Lubelska
Krzysztof Żaba, SITK /o Lublin

Literatura:
[1] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego, Warszawa, WŁK 2009.
[2] Bartodziej M.: Modelowanie ruchu ulicznego za pomocą automatów komórkowych. Politechnika Wrocławska.
[3] Krysztofiak M.: Komórkowy model sterowania ruchem pojazdów w sieci ulic. Seminarium 2004 -PP SKiSR.
[4] Projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy Muzycznej w Lublinie na odcinku od ul. Narutowicza do … skrzyżowania z ulicami: Gazową i Krochmalną Inżynieria ruchu –część 1 obliczeniowa. Model sieci ruchu ulicznego. Obciążenie modelu sieci ruchem. Prognozy ruchu drogowego., opracowany przez SITK oddział Lublin na zlecenie UM Lublin.
[5] Żaba K.: Problemy i potrzeby komunikacyjne Lublina przed i po wybudowaniu tunelu pod Al. Racławickimi, Politechnika Lubelska, 2010.
[6] http://www.bit-poznan.com.pl/prezentacje/cotokbr.htm
[7] http://www.dot.ca.gov
[8] http://www.edroga.pl
[9] http://www.ikom.lublin.pl/
[10] http://www.knf.ifd.uni.wroc.pl (prezentacja Kaczmarek, Pilarczyk)
[11] http://www.msr.pl
[12] http://www.simens.com
[13] ] http:// www.sms.am.put.poznan.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.