20190511 otwarcie mostu czesc pierwsza0211 maja 2019 r. w Nowym Sączu otwarto nowo wybudowany most na rzece Dunajec. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Realizacja projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” umożliwiła rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na rzece Dunajec wraz z budową nowego mostu w śladzie istniejącego. Wykonana została także rozbudowa drogi krajowej nr 28 wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, jak również rozbudowa istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku-Legionów-Tarnowska (DK nr 75) oraz ulic Krakowska-Dunajcowa-Starowiejska.

Główne cele projektu:
• zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 28 i 75 na terenie Nowego Sącza,
• poprawa stanu miejsc szczególnie niebezpiecznych w Nowym Sączu,
• wzrost płynności ruchu i usprawnienie powiązań komunikacyjnych na DK 28 oraz w obrębie DK 75 w Nowym Sączu,
• podniesienie dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru,
• poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi,
• poprawa jakości środowiska w wyniku spadku emisji spalin,
• zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę drogi rowerowej,
• podwyższenie standardu technicznego ciągów dróg krajowych w województwie małopolskim w odpowiedzi na wzrastający ruch drogowy.

Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLN
Okres realizacji projektu: 18.10.2017 r. – 30.06.2019 r.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.