DSC01128 4147x3110Rozpoczyna się nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski o dofinansowanie można składać do połowy kwietnia.

 

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zadania obejmujące:
- budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych,
- przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
- brzebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Dofinansowaniem nie są objęte:
- koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,
- zadania na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już zrealizowanych, z zastrzeżeniem iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 roku.

Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, ze wysokość udzielonego dofinansowania dla jst nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej.

Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te będą musiały być jednak przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja, lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, spowoduje odmowę zawarcia umowy o dofinansowaniu zadania powiatowego lub gminnego.

Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, której członków powołuje Wojewoda Dolnośląski. W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu na liście.

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinasowania. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.

Wojewodowie przedstawią listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ministrowi infrastruktury, który dokona analizy prawidłowości jej sporządzenia. W dalszej kolejności lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na liście oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

Źródło: DUW

Komentarze  
MariuszG
0 #1 MariuszG 2019-03-15 18:10
Mocno zcentralizowane decydowanie o drogach naprawdę będących lokalnymi trasami. Tysiące lokalizacji w kraju trafi na jedno biurko w Warszawie i tam będzie ostateczna decyzja kto dostanie, a kogo jeszcze dopisać. Jeśli system będzie przejrzysty i oczywisty, punktacja klarowna to nie będzie miało znaczenia na czyje biurko trafi lista dróg.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.