Spis treści

Nagrody „Pontifex Cracoviensis” przyznanePodczas gali w Filharmonii Krakowskiej 23 marca 2010 r. wręczono nagrody im. Sebastiana Sierakowskiego - „Pontifex Cracoviensis”. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiego mostownictwa. Została ona ustanowiona przez Oddział Małopolski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP).

Tytuł nagrody „Pontifex Cracoviensis” nawiązuje do tytułu „Pontifex Maxismus”, który w starożytności nosił najwyższy kapłan i biskup w Rzymie (Pontifex Maximus - łac. najwyższy kapłan; dosłownie: najwyższy budowniczy mostów). Natomiast analogia do tego tytułu wynika z uznania Krakowa jako Małego Rzymu. Patronem tej nagrody ustanowiono Sebastiana Sierakowskiego – twórcę pierwszego publicznego mostu stałego na Prądniku Czerwonym w Krakowie (most powstał w XVIII wieku).

Oddział Małopolski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej już po raz drugi przyznał nagrody „Pontifex Cracoviensis”. Pierwsza edycja tego konkursu miała miejsce w 2008 roku. W tegorocznej edycji w skład kapituły konkursowej poza przedstawicielami Zarządu Oddziału Małopolskiego ZM RP weszli również pierwsi laureaci tej nagrody. Konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach: Budowniczy Roku, Projektant Roku, Menadżer Roku i Debiut Mostowy Roku.

Janusz Niemiec

Nagroda „Budowniczy Roku” jest przyznawana osobom, które przyczyniły się do wybudowania najbardziej prestiżowych obiektów mostowych. Laureatem w tej kategorii został inż. Janusz Niemiec. W 1967 r. ukończył on Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Krakowskiej. Rok wcześniej już rozpoczął pracę jako inżynier budowy w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, w którym pracował do roku 1982 kolejno na stanowiskach kierownika budowy, głównego inżyniera i dyrektora Oddziału, prowadząc budowy obiektów mostowych kolejowych i drogowych. W latach 1984-1996 pracował w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych na stanowisku dyrektora Oddziału. Koordynował prace związane z budową mostów i wiaduktów drogowych, m.in. estakady w Szczyglicach o długości 310 m, mostu przez Wisłę na stopniu Kościuszko o długości 185 m, mostu drogowego w Chabówce, a także prace związane z modernizacją dwóch mostów przez Wisłę w Krakowie - Grunwaldzkiego i Niepołomickiego. W latach1998-2001 pracował w firmie Mota&CA na stanowisku zastępcy dyrektora Kontraktu na odcinku Autostrady A4 Wrocław - Prądy, a w latach 2001-2003 w firmie KAMPAX A.S jako inspektor nadzoru na budowie autostrady A4 Południowe Obejście Krakowa – Węzeł Wielicka. Od 2003 r. do dziś pracuje w firmie Scott Wilson jako zastępca Inżyniera Rezydenta przy budowie drogi ekspresowej S69.

Obiekt mostowy w ciągu drogi S69

Janusz Niemiec ma już 44-letnią praktykę w budownictwie mostowym. Najważniejsze realizacje w których uczestniczył w ostatnim okresie to tunel drogowy w miejscowości Laliki pod wzniesieniem górskim Sobczakowa Grapa o długości 678 m oraz budowa obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S69.

Piotr Wanecki

Nagrodą „Projektant Roku” jest honorowana osoba, która zaprojektowała najciekawsze obiekty mostowe. Laureatem tej nagrody został inż. Piotr Wanecki, który w branży mostowej pracuje od 22 lat. W 1988 r. ukończył on Wydział Budownictwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z uczelnią tą, a szczególnie z Katedrą Budowy Mostów związany był przez następne 14 lat. Projektował, uczestniczył w opracowywaniu ekspertyz i opinii technicznych, prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami. Od 1994 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych i nadzoru budowlanego. W ramach tej działalności, od roku 1998 do 2009, był stałym współpracownikiem firmy BBR Polska Sp. z o.o. W 2009 r. założył firmę projektową Wanecki Sp. z o.o. Zatrudnia kadrę o wysokich kwalifikacjach i szkoli młodych adeptów sztuki projektowej. Nadal współpracuje z Katedrą Budowy Mostów, wykładając przedmiot „Mosty betonowe” i prowadząc prace dyplomowe.

Most Św. Kingi przez Dunajec w ciągu połączenia drogi krajowej nr 87

W okresie swej działalności zawodowej był wielokrotnie nagradzany min. jako jedyny Polak zdobył drugą nagrodę w konkursie Międzynarodowej Federacji Betonu dla młodych inżynierów, w kategorii „projektowanie i konstrukcja”, za osiągnięcia w projektowaniu mostów w latach 1995-2000.

Najważniejsze projekty, jakie realizował w ostatnim okresie to: przeprawa przez Odrę wraz z dojazdami w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Most Milenijny (nagroda „Dzieło Mostowe Roku” 2004), Most Św. Kingi przez Dunajec w ciągu połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą powiatową Chełmiec – Gołkowice (most tego rodzaju wybudowano w Polsce po raz pierwszy; jego długość wynosi 329 m, a rozpiętość głównego przęsła 143 m; nagroda „Dzieło Mostowe Roku” 2009), wiadukt WD-3 w ramach zadania „Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu” (całkowita długość to 87,5 m, a rozpiętość głównego przęsła wynosi 74 m), most przez Wisłę w 95 kilometrze autostrady A1 (całkowita długość to 1972 m, rozpiętość głównego przęsła wynosi 180 m).


Roman Rogowski

Nagroda „Menadżera Roku” jest przyznawana przedsiębiorcom związanym z rynkiem świadczącym usługi dla segmentu budownictwa mostowego. W tej edycji konkursu jej  laureatem został inż. Roman Rogowski. W 1989 r. ukończył on Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach podjął pracę w firmie INKOM ze Skoczowa jako asystent projektanta. Pracował również na budowie jako majster, a następnie kierownik budowy. W 1991 r. został zastępcą dyrektora ds. technicznych. W firmie tej pracuje do dzisiaj jako współwłaściciel i wiceprezes. Obecnie firma nosi nazwę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Świadczy usługi związane z budową i remontami obiektów mostowych , a także zajmuje się sprzedażą wysokiej klasy betonu. Roman Rogowski nie zapomniał też o projektowaniu i w 1990 r. założył Firmę Usług Projektowych , która wykonuje projekty obiektów mostowych.

Droga ekspresowa nr 7 - obwodnica Lubnia

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnim okresie to budowa drogi ekspresowej nr 7 – obwodnica Lubnia. W ramach tego zadania spółka IMB Podbeskidzie jako podwykonawca konsorcjum zrealizowała m.in. dwa wiadukty łukowe z jazdą górą o długości 70 m i 89 m oraz mury oporowe. Ponadto spółka uczestniczyła w przebudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej – odcinek Grójec - Białobrzegi. W ramach tego zadania, IMB Podbeskidzie jako członek konsorcjum realizuje 25 obiektów mostowych. Jako podwykonawca konsorcjum firma uczestniczy też w realizacji wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej w Tarnowie, o długości 85 m. Obecnie również realizuje prace związane z budową obiektów mostowych na północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej, na drodze ekspresowej S69 oraz na węźle „Marynarska” w Warszawie

Bogdan Soliński

„Debiut Mostowy Roku” to nagroda dla osób, które poprzez działalność projektową, inwestycyjną lub technologiczną, swoim debiutem zaistniały na rynku budownictwa mostowego. Laureatem tej nagrody został inż. Bogdan Soliński. W 2000 r. ukończył on studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w firmie Mosty Chrzanów Sp. z o.o. Do uzyskania uprawnień budowlanych w 2004 r. pracował na stanowisku inżyniera budowy zdobywając doświadczenie zawodowe pod okiem starszych doświadczonych kolegów z przedsiębiorstwa. Pierwszą samodzielnie prowadzoną budową na stanowisku kierownika budowy był remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 1 w Hołdunowie o długościach 82 i 80 m., a następnie remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 94 w Sławkowie o długości ok. 290 m.

Most przez rzekę Żylicę w ciągu drogi krajowej 69

Kolejnym wyzwaniem dla młodego inżyniera stała się budowa pierwszego podwieszonego mostu wykonanego przez firmę Mosty Chrzanów - Mostu im. Św. Kingi przez Dunajec w ciągu obwodnicy Starego Sącza o długości 329 m. Most o tego typu konstrukcji był budowany w Polsce po raz pierwszy. Obiekt zdobył I miejsce w Konkursie Dzieło Mostowe Roku 2009 oraz III miejsce w konkursie Budowa Roku 2009, a Bogdan Soliński wyróżniony został odznaką Zasłużonego Dla Miasta i Gminy Stary Sącz.

Następnym obiektem wybudowanym przez Bogdana Solińskiego był łukowy most przez Skawę w Świnnej Porębie. Obiekt żelbetowy, jednoprzęsłowy z jazdą górą, o rozpiętości teoretycznej przęsła 100 m. W 2009 r. zrealizował obiekt dwuprzęsłowy żelbetowy sprężony o konstrukcji belkowopłytowej w ciągu drogi krajowej nr 28 w Juszczynie o długości 85 m. Obecnie inżynier Soliński pracuje na budowie mostu przez rzekę Żylicę w ciągu drogi krajowej nr 69 w Łodygowicach.

Kapituła „Pontifex Cracoviensis” przyznała również nagrodę specjalną prof. Kazimierzowi Furtakowi, rektorowi Politechniki Krakowskiej. Profesor jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1973 roku i rozpoczął pracę w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystym Wydziale w 1979 roku na podstawie rozprawy pt. „Wpływ mikrodefektów strukturalnych w betonie na pracę żelbetowych belek mostowych”. Również na tym samym Wydziale, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych”, uzyskał w 1987 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 roku.

Profesor Kazimierz Furtak przez dwie kadencje był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję rektora macierzystej uczelni oraz przewodniczącego ZM RP. Działa także aktywnie w PZITB i SITK.

W uroczystości, zorganizowanej przez Oddział Małopolski ZMRP, wzięli udział przedstawiciele samorządów i administracji państwowej, biur projektowych, firm związanych z branżą mostową, partnerskich organizacji, przedstawiciele świata nauki oraz mediów. Nagrody „Pontifex Cracoviensis” mają przyczynić się do promocji polskiego mostownictwa.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.